Educació

Quines són les funcions de l'Àrea d'Educació?

L'Àrea d'Educació de l'Ajuntament d'Argentona gestiona i administra les competències municipals en matèria d'educació. El seu objectiu és contribuir a la qualitat de l'educació promovent la millora de l'èxit escolar treballant en la promoció de la igualtat d'oportunitats:

  • Promovent canals de comunicació i interrelació entre els diferents sectors de la comunitat educativa per tal d'assolir objectius comuns. 
  • Creant, gestionant i coordinant serveis i projectes de l'àmbit educatiu i formatiu, dins i fora dels centres escolars.

Per tal d'assolir aquests objectius es gestionen les competències municipals en matèria d'educació i es participa amb altres administracions en la planificació educativa.

Es fomenten  polítiques i activitats  de participació educativa relacionades  amb l'entorn, la llengua, la cultura, la salut, el lleure, el medi ambient, la qualificació professional, l'esport, la igualtat i d'altres de caràcter social.  

Compromís de qualitat

A l'àrea d'Educació de l'Ajuntament d'Argentona es treballa amb indicadors qualitatius i quantitatius a partir dels quals s'elabora una memòria que recull la valoració de tots els projectes, de manera que aquests es puguin anar millorant. 

El Consell Escolar Municipal és l'espai on trimestralment la comunitat educativa comparteix experiències.

D'altra banda, des de l'Àrea d'Educació es participa de manera transversal en projectes d'altres àrees de l'Ajuntament d'Argentona com el Projecte DIL de Promoció Econòmica i el Projecte d'habilitats parentals i èxit escolar de Serveis Socials.

Condicions d'accés

Drets de les persones usuàries

El dret a l'educació és fonamental regulat a l'article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans, així com a l'article 27 de la Constitució Espanyola i a l'article 3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol d'Educació (LEC).

Deures de les persones usuàries

S'espera que les persones que facin ús dels serveis i/o prenguin part de les activitats i projectes impulsats per l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament d'Argentona facin un bon ús dels espais i les infraestructures municipals, així com que respectin els materials i instal·lacions proporcionades. L'ús de les Escoles Bressol Municipals, està regulat per un reglament propi.

Ajudeu-nos a millorar

En el cas del PFI, es disposa d'una bústia de queixes i suggeriments específica per a usuaris a situada a l'Escola Sant Miquel del Cros (Av. Mediterrània, s/n). Per a la resta de qüestions relacionades amb la gestió dels projectes que duu a terme l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament d'Argentona, us podeu adreçar a la Tècnica d'Educació, Ana Petit, al correu electrònic petitfa@argentona.cat

 
Dades del servei
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800