Junta de Govern
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

La Junta de Govern Local celebra sessió ordinària el primer i tercer dilluns de cada mes, a les 18 hores. Durant el mes d'agost no se celebraran sessions de la Junta de Govern Local. S'obre la participació a les sessions a la resta de grups municipals.

COMPONENTS DE LA JUNTA DE GOVERN

  • Alcalde-President:

Il·lma. Montserrat Capdevila Cañadas (Tots per Argentona) 

  • Regidors: 

Xavier Collet Divi (Tots per Argentona) 

Joan Garachana Martín (Tots per Argentona)

Maria Mercè Juan Loshuertos (Tots per Argentona)

Joaquim Capdevila Colominas (Tots per Argentona) 

Mariona Pasqual i Villahoz (ERC)

Bernat Calvo Català (Ara Argentona)

Montserrat Cervantes Codina (Avancem)

Sergi Blanco Mora (Avancem)

  • Secretària:

La Secretària de la Corporació

COMPETÈNCIES

Més enllà de les funcions d'assessorament i consulta legalment atribuïdes a la Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia de data 3 d'agost de 2020 es va delegar a la Junta de Govern Local, en l’àmbit que li correspon, l'exercici de les atribucions següents:

  • En matèria d'urbanisme:

- L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

- Concedir i denegar llicències o autoritzacions, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple. Així mateix, queden exclosos els acords relatius a comprovacions d'obres, actes i activitats sotmesos a comunicació prèvia o assabentat i tots aquells actes de tràmit necessaris en aquests procediments.

S'exclou d'aquesta delegació l'atorgament de llicències o autoritzacions relatives a domini públic.

  • En matèria de contractació i patrimoni

La competència com a òrgan de contractació en els següents casos:

a) Els contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el valor estimat superi l'import de la contractació menor però no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Per tots aquells actes dels expedients de contractació que rebin la qualificació d'actes de tràmit la competència continuarà sent de l'alcaldia, no quedant en cap cas inclosa l'aprovació dels plecs de clàusules, l'adjudicació ni tots aquells actes relatius a l'execució, modificació, resolució i pròrroga contractual.

b) L'adjudicació de concessions sobre els béns de l'ajuntament i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes definits en l'article 100.1 de la Llei de contractes del sector públic, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats. Per tots aquells actes dels expedients de contractació que rebin la qualificació d'actes de tràmit la competència continuarà sent de l'alcaldia, no quedant en cap cas inclosa l'aprovació dels plecs de clàusules, l'adjudicació ni tots aquells actes relatius a l'execució, modificació, resolució i pròrroga contractual.

  • En matèria d'activitats

- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors de les activitats incloses a l'annex II de la Llei 20/2.009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors de les activitats regulades per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors relatives als centres de culte, regulats per la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de Centres de Culte.

  • En matèria de personal

a) Aprovació de l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

b) Atorgament de bestretes al personal.

c) Reconeixement de serveis prestats a efectes de triennis.

  • En matèria d'hisenda i de gestió econòmica financera

a) La concessió de subvencions amb càrrec a partides consignades en el pressupost (nominatives).

b) L'aprovació dels expedients de rebuts fallits i baixes de liquidacions.

c) Concertar operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost sempre que el seu import acumulat, dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels recursos de caràcter ordinari revist en l'esmentat pressupost. (art. 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en endavant TRLRHL).

d) Concertar operacions de curt termini quan el seu import acumulat de les operacions vives, inclosa la nova, no superi el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici anterior (art. 52.2 TRLRHL).

e) Aprovació de padrons la gestió de la qual no ha estat delegada a la Diputació de Barcelona, devolució d'ingressos indeguts, devolució de recursos en matèria tributària quina gestió no ha estat elegada a la Diputació de Barcelona, fraccionament i ajornament de pagament, baixes de valor.

  • En matèria de serveis socials

Aprovar l'atorgament d'ajuts i subvencions directes a persones físiques o jurídiques per al realització d'activitats d'interès públic o social, així com la minuta del corresponent conveni regulador de l'ajut o subvenció, amb l'excepció de les ajudes a persones físiques tramitades per l’Àrea de serveis socials, que restaran dins l’àmbit d'atribucions de l'alcaldia.

  • Altres matèries

- Aprovació de convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques, incloent ens de naturalesa pública i l'autorització i disposició de la corresponent despesa, sempre i quan no tinguin una durada superior a 4 anys (pròrrogues incloses) i la competència no correspongui al ple.

- Resolucions que posi fi als expedients de responsabilitat patrimonial, així com la resolució dels recursos de reposició que contra les mateixes s'interposin.

ACORDS I ORDRES DEL DIA JUNTA DE GOVERN

CERTIFICAT FUNCIONS JUNTA DE GOVERN

Periodicitat celebració sessions Junta de Govern

* Aquesta informació s'actualitza amb cada canvi de mandat, així com cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800