Ajuntament d'Argentona / SERVEIS / Aigües Argentona
Aigües Argentona

Quines són les funcions d'AIGÜES D'ARGENTONA, SA?

La companyia Aigües d'Argentona, SA, Societat Privada Municipal, va ser constituïda el 18 de febrer de 1988 per l'Ajuntament d'Argentona, que és el seu únic accionista, amb l'objectiu de gestionar aquells serveis de competència municipal relacionats amb l'abastament domiciliari d'aigua potable al municipi d'Argentona. Segons s'estableix als seus estatuts, la societat té per objecte la gestió directa d'una sèrie de serveis, entre els que hem de destacar:

 • El servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, la depuració, l'emmagatzematge i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció, la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament en el terme municipal d'Argentona i poblacions de la comarca.
 • L'execució d'obres i serveis en els àmbits de les infraestructures urbanes i els equipaments municipals. Totes les operacions que es refereixen al cicle de l'aprofitament de l'aigua, incloses les activitats i serveis d'assessorament i estudi en aquesta matèria, i la prestació de serveis d'inspecció tècnica, auditoria tècnica i control de qualitat, assaig i anàlisis.
 • El desenvolupament de tot tipus d'equips i instal•lacions relacionades amb les telecomunicacions i producció d'energia en instal•lacions municipals.
 • La planificació, projecció, execució, conservació i explotació de les obres i instal•lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics i també les obres que se li encarreguin, així com la gestió i l'explotació de les esmentades obres i serveis.


Perfil del contractant

Auditoria exercici 2021 

COMPROMÍS DE QUALITAT


Com a societat municipal que gestiona un recurs natural que és un bé de tots, està compromesa amb el desenvolupament sostenible del poble i, entre d'altres, es compromet a:
 • Donar als ciutadans una informació clara, veraç, correcta i actualitzada d'acord amb la normativa vigent. 
 • Resoldre els expedients en un termini raonable. 
 • Fer inspeccions i seguiment de les obres per comprovar que es compleixen les normatives i s'ajusten als projectes aprovats prèviament. 
 • Informar de tots els aspectes necessaris per sol•licitar el subministrament d'aigües. 
 • Atendre les demandes i denúncies de la ciutadania.

CONDICIONS D'ACCÉS


Qualsevol persona física o jurídica que tingui interès es pot adreçar a
info@aiguesargentona.com.

Drets de les persones usuàries

 • Disposar de l'aigua en les condicions higiènico-sanitàries i de pressió que, d'acord amb les instal.lacions de l'habitatge, indústria o altres, siguin les adequades i de conformitat amb la normativa legal aplicable.
 • Sol.licitar a AASA els aclariments, les informacions i l'assessorament necessari per adequar la seva contractació a les seves necessitats reals.
 • Que li siguin facturats els consums a les tarifes vigents.
 • Subscriure un contracte o pòlissa de subministrament subjecte a les garanties de la normativa establerta.
 • Formular les reclamacions administratives que cregui convenients d'acord amb el procediment establert en el Reglament d'abastament d'aigua potable i demés normativa aplicable.
 • Percebre les quantitats resultants de liquidació per errada en les factures emeses, en el termini màxim de trenta dies des de que ho sol.liciti.

Deures de les persones usuàries

 • Satisfer puntualment l'import del servei d'aigua d'acord amb el que preveu el Reglament d'abastament d'aigua potable.
 • Fer efectives les quantitats resultants de liquidació per errada, frau o avaria imputables a l'abonat.
 • Abstenir-se de remunerar sota cap concepte, forma o denominació als agents o operaris d'AASA.
 • Ús de l'aigua subministrada de la forma i per als usos establerts a la pòlissa.
 • No podrà establir o permetre derivacions de la seva instal.lació per a subministrament d'aigua a altres locals o habitatges diferents als consignats a la pòlissa.
 • Permetre l'entrada al lloc del subministrament en hores hàbils o de normal relació amb l'exterior, al personal del servei que exhibint l'acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les instal.lacions.
 • Respectar els precintes col.locats per AASA o organismes competents de l' Administració.
 • Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa.
 • Comunicar a AASA qualsevol modificació de la instal.lació interior que alteri les condicions inicials de contractació, especialment nous punts de consum que resultin significatius pel seu volum.

AJUDEU-NOS A MILLORAR


Per a qualsevol qüestió relacionada amb la gestió i el servei d'Aigües d'Argentona, SA, us podeu adreçar a
 info@aiguesargentona.com o al telèfon937970603.

L'horari d'atenció al client és de dilluns a divendres de 08.00 a 14.30 hores.

 
Dades del servei

aigües argentona

c/ Sant Sebastià, 14

937970603

Bústia de contacte

www.aiguesargentona.com

President: Montserrat Capdevila Cañadas

Horari d'atenció al client
De dilluns a divendres de 08.00 a 14.30 hores.
En cas d'avaria fora de l'horari d'oficines, contacteu amb la Policia Local d'Argentona a través del telèfon 937971313.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800