Consell Escolar Municipal
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Què és el Consell Escolar Municipal?

L'objectiu del Consell Escolar és esdevenir un organisme de participació i consulta dels sectors relacionats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal d'Argentona. Exerceix una funció assessora davant l'administració corresponent, podent elevar informes i propostes sobre qüestions relacionades amb les seves competències, i especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu.

Reglament Consell Escolar Municipal

Membres

El Consell Escolar queda estructurat en President/a (Regidor/a d'Educació), Secretari/ària i Plenari del Consell, format per:

  • 6 membres de l'Ajuntament d'Argentona.
  • 6 membres del sector de directors/es i titulars de centres (5 del sector públic i 1 del sector privat).
  • 6 membres del sector de mestres i professors/es (5 del sector públic i 1 del sector privat).
  • 6 membres del sector pares i mares.
  • 6 membres del sector alumnes.
  • 3 membres del sector de personal d'administració i serveis.

Podran assistir a les reunions del Consell Escolar Municipal, amb veu i sense vot, tècnics/ques de l’àrea d'educació o d'altres àrees d'actuació municipal relacionades amb l'educació.

El Consell Escolar podrà sol·licitar l'assistència, amb veu i sense vot, d'altres tècnics/ques o especialistes les opinions i coneixements dels quals puguin ser considerats d'importància pel tema o temes a tractar.

MEMBRES  

Es compta amb una Comissió Permanent i comissions de treball.

ACTES CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Periodicitat de les reunions

El Plenari del Consell es reuneix de forma ordinària una vegada al trimestre més una reunió a principis del curs escolar i una altra a l'acabament.

La Comissió Permanent es reunirà sempre que calgui, i en tot cas, abans del Plenari.

Les convocatòries extraordinàries del Plenari o de la Comissió Permanent poden ser a iniciativa del/de la President/a o per sol·licitud d'un terç dels seus membres.


Els i les membres del Consell Escolar Municipal ho seran per un període de dos cursos escolars, excepte els representants de l'Ajuntament, que es renovaran cada cop que es constitueixi l'Ajuntament com a conseqüència de la realització d'eleccions municipals.
Renovació

El/La ciutadà/na que en vulgui formar part ha de pertànyer a algun dels sectors (corporació municipal, mestres, pares o mares d'alumnes, personal d'administració i serveis, direcció de centre públic o privat).

El president del  Consell convida a participar als membres de cada sector, que a la vegada són nomenats pel centre escolar, associació o estament a què pertanyen.

Difusió prèvia de les reunions

Qualsevol veí o veïna pot manifestar i/o sol·licitar al/a la president/a del Consell,  la seva voluntat d'assistir-hi puntualment.

Es pot assabentar de quan i on se celebra consultant a l’àrea d'educació de l'Ajuntament d'Argentona o a través de l'agenda del web municipal.

* Si vols posar-te en contacte amb el Consell Escolar Municipal per traslladar algun suggeriment o qüestió, envia un correu electrònic a  petitfa@artgentona.cat o truca al 93 7974900.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800