Ajuntament d'Argentona / Serveis / Participació ciutadana
Participació ciutadana

Quines són les funcions de l'Àrea DE Participació Ciutadana?

L'Ajuntament d'Argentona fomenta la implicació de la ciutadania en els afers i la gestió pública a través de la regidoria de Participació Ciutadana.

Entre els objectius principals destaquen:

  • Crear espais que facilitin la participació.
  • Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania amb el Govern a l'hora de prendre decisions.
  • Enriquir el debat ampliant la participació i fomentar el consens en la presa de decisions en els projectes i accions municipals.
  • Impulsar polítiques de foment de l'associacionisme i el voluntariat.
  • Promocionar, formar i assessorar el teixit associatiu.
  • Estimular una xarxa de suport a les associacions.

Hi ha decisions municipals que s'han volgut prendre conjuntament amb la ciutadania i que compten amb un procés participatiu en tràmit. També existeixen altres espais de participació gestionats des de diferents serveis de l'Ajuntament d'Argentona.


Compromís de Qualitat

Per tal de millorar la qualitat de la participació ciutadana a Argentona, s'elabora i es publica al portal de transparència una memòria del servei anualment que permet valorar la qualitat de la participació.

Condicions d'accés

La participació ciutadana a Argentona es vehicula principalment a través del Consell de la Vila, òrgan màxim de la participació ciutadana. Està integrat per representants d'entitats, veïns a títol individual i representants dels grups municipals. Compta amb una Comissió Permanent que és el grup motor que debat i treballa les propostes, suggeriments i iniciatives del Consell de la Vila.

També existeixen els consells de participació sectorials següents: Consell d'Esports, Consell de Cultura i Festes, Consell de Patrimoni, Consell de Mitjans i Consell Escolar Municipal. Actualment, s'està recuperant el Consell de Medi Ambient i creant el Consell de la Infància.

D'acord amb l'article 156.2 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, les sessions dels òrgans de participació són públiques. Per tant, qualsevol ciutadà podrà assistir a les reunions dels consells sectorials de participació amb veu, però sense vot.

Drets de les persones usuàries

Al Reglament de Participació Ciutadana hi trobaràs més informació en relació a tots els espais de participació ciutadana, els mecanismes i eines al teu abast, així com dels drets i deures de la ciutadania pel que fa a la participació ciutadana.

Reglament de participació ciutadana

Ajudeu-nos a millorar

Si vols prendre part en algun dels consells o vols estar informat/da de l'activitat que desenvolupen, envia un correu electrònic a participacio@argentona.cat o truca al 937974900 ext. 1131 o 1170. També et pots adreçar a l'oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (c/ Gran, 59) al correu electrònic oac@argentona.cat.

Es rebran alhora qualsevol tipus de peticions a través del formulari web d'atenció ciutadana.

 
Dades del servei

Regidora de Participació Ciutadana

Maria Mercè Juan Loshuertos

Tècnic de Participació Ciutadana

Elisenda Fernàndez Guillén

Telèfon: 937974900 

Bústia de contacte

REGISTRE CIUTADÀ

L'Ajuntament disposa d'un Registre Ciutadà, d'inscripció voluntària, que permetrà a les persones inscrites estar informades de l'actualitat del municipi i de les experiències participatives que es duguin a terme i, paral•lelament, formar part dels processos participatius en què es preveu la participació activa de la ciutadania.

 
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800