Ajuntament d'Argentona / Serveis / Oficina d'Atenció Ciutadana
Oficina d'Atenció Ciutadana
Què és l'OAC?

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) és el punt de referència per a qualsevol consulta i/o tràmit que la ciutadania vulgui realitzar amb l'Ajuntament d'Argentona. Està situat a la planta baixa de l'edifici municipal.

Es tracta d'un servei d'atenció personalitzada, mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes poden obtenir informació i realitzar gestions i tràmits, com empadronaments i obtenir certificacions, entre d'altres.

L'OAC també fa funcions de Registre General Municipal i de finestreta única. S'hi poden presentar totes les sol·licituds i documents relacionats amb matèries de competència municipal, com llicències urbanístiques i d'obertura d'establiments. Des de l'OAC, aquests seran derivats al departament corresponent per a la seva gestió posterior.

D'altra banda, l'OAC és l'encarregada de rebre i gestionar tots els tràmits que es vulguin dur a terme a través de la seu electrònica. L´únic requisit per poder realitzar tràmits telemàticament serà disposar de certificat digital (FNMT-CERES, CATCert, ACCV o IZENPE) o DNI electrònic.Compromís de qualitat
  • L'OAC permet que els ciutadans i ciutadanes siguin atesos realitzant una única cua i un únic temps d'espera, evitant que s'hagin de desplaçar per diversos punts d'atenció municipal.
  • Es compromet a revisar tota la documentació en el moment de ser presentada pel ciutadà o ciutadana i a requerir l'entrega en un termini de 10 dies dels documents que no s'hagin proporcionat.
  • Cap ciutadà o ciutadana haurà de realitzar dues vegades una mateixa sol·licitud, queixa o suggeriment ni haurà de proporcionar documentació que hagi estat emesa anteriorment per l'Ajuntament d'Argentona.
  • Condicions d'accés
  • L'OAC és una oficina oberta a tota la ciutadania. Per tal d'accedir-hi, només cal indicar al gestor de cues el tràmit que es vol realitzar, obtenir un número per ser atès/a i esperar.

Drets de les persones usuàries

1. Ser atès/a amb respecte, confidencialitat i eficàcia dins l'horari d'atenció de l'OAC.

2. Obtenir informacions clares i certes, així com assessorament sobre els tràmits que vulgui efectuar.

3. Accedir gratuïtament als formularis de sol·licitud dels tràmits municipals, presencialment o a través de la seu electrònica.

4. Obtenir còpia segellada de les sol·licituds que es presentin i justificants dels pagaments que es facin efectius.

5. Ser informat directament des de l'OAC de l'estat de tramitació dels procediments que ha iniciat, en la mesura del que sigui possible.

6. Presentar queixes i suggeriments relatives als serveis municipals, ja sigui presencialment a l'OAC, a través de la instància general de la seu electrònica, del correu ordinari o de les vies específiques que contempla cada servei.

Deures de les persones usuàries

1. Fer un ús responsable de les instal·lacions i serveis d'atenció ciutadana, respectant l'ordre d'atenció i mantenint una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries del servei i dels treballadors i treballadores.

2. Respectar els horaris del servei i els terminis fixats per a convocatòries o citacions.

3. Facilitar de forma certa les dades d'identificació personal i les relatives a la prestació d'un servei o procediment, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei.

4. Assegurar-se de la lectura i comprensió d'allò que se signa.

5. Obeir les recomanacions del personal municipal en cas d'emergència o evacuació de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Ajudeu-nos a millorar

En cas de voler presentar algun suggeriment o queixa sobre el servei rebut a l'OAC es podrà fer presencialment, al correu electrònic oac@argentona.cat, al telèfon 937974900 o través del correu ordinari.També es rebran qualsevol tipus de peticions a través del formulari web d'atenció ciutadana.Si el que es vol és presentar una queixa o suggeriment sobre algun dels serveis que ofereix l'Ajuntament d'Argentona s'ha de fer mitjançant la instància general. Si es disposa de certificat digital (FNMT-CERES, CATCert, ACCV o IZENPE) o DNI electrònic, aquesta es podrà presentar a través de la seu electrònica. En cas contrari, la presentació s'haurà de fer presencialment a la mateixa OAC.

 
Dades del servei

Oficina d'Atenció Ciutadana

c/ Gran, 59 

Telèfon: 93 797 49 00

Bústia de contacte

Horari

De dilluns a divendres de 8.30 del matí a 2 del migdia i els dijous també de 4 a 7 de la tarda.

De juny a setembre l'Oficina d'Atenció Ciutadana només atén en horari de matí.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800