Cohesió
Quines són les funcions de la Regidoria de Cohesió?

La Regidoria de Cohesió s'ocupa d'escurçar les distàncies tant en l'àmbit territorial com en l'àmbit social de tots els veïns i veïnes d'Argentona. És a dir, potenciar els nexes/lligams entre tots els argentonins/es i disminuir la distància física entre l'Ajuntament, barri del Cros i les urbanitzacions (Les Ginesteres, Madà, Can Cabot, Can Raimí, Can Ribosa, Can Vilardell i La Plana Sita).

La segregació física d'aquests districtes respecte del nucli urbà tradicional els atorga unes característiques diferents en comparació amb altres sectors del municipi, que s'accentua per les mancances d'infraestructures i d'equipaments.

Enfront d'aquesta realitat, es considera necessari realitzar actuacions interdisciplinàries que fomentin la cohesió social, millorant la comunicació entre l'Ajuntament i aquestes demarcacions de forma bidireccional, el civisme i la convivència, facilitant el diàleg i el coneixement de les diferents persones que hi conviuen, des del respecte a la diversitat generacional, cultural i d'opinió i garantint el coneixement per part de totes les persones implicades dels serveis i referents municipals ubicats al territori que l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania, així com totes les associacions existents.Compromís de qualitat

Des de la regidoria de Cohesió de l'Ajuntament d'Argentona es treballa amb indicadors qualitatius i quantitatius a partir dels quals s'elabora:

Per a la Convocatòria Treball als Barris del Servei d'Ocupació de  Catalunya (SOC)
  • Una memòria semestral i una d'anual de tots els programes subvencionats.
  • Una auditoria anual per part del Servei de Verificació Sobre el Terreny.

Per al Pla d'Intervenció Integral de la Llei de Barris del Departament de Territori i Sostenibilitat

  • Una memòria tècnica i econòmica cada sis mesos de les línies d'actuació subvencionades.
  • Un Comitè d'Avaluació i Seguiment a l'any format per representants de la Generalitat, Polítics i tècnics municipals i presidents de les entitats i serveis del barri del Cros.
  • Dues auditories no presencials de forma bianual.

Pel que fa a l´ús dels serveis de l'Oficina Municipal del Cros

  • Registre anual que recull: les visites a l'oficina, els serveis utilitzats, el nombre d'instàncies registrades, nombre de queixes, incidències i/o suggeriments.
Condicions d'accés

L'Oficina Municipal del Cros és l'espai municipal des d'on se centralitzen totes les actuacions executades per la Regidoria de Cohesió. Es tracta d'una oficina oberta a tota la ciutadania des d'on s'informa de totes les activitats realitzades al municipi i de les formes d'accés i de participació. 

Drets de les persones usuàries
1. Ser atès/a amb respecte, confidencialitat i eficàcia dins l'horari d'atenció.
2. Obtenir informacions clares i certes, així com assessorament sobre els tràmits que vulgui efectuar.
3. Accedir gratuïtament als formularis de sol•licitud dels tràmits municipals, presencialment o a través de la seu electrònica.
4. Ser informat de l'estat de tramitació dels procediments que ha iniciat, en la mesura del que sigui possible.
5. Presentar queixes i suggeriments relatives als serveis municipals, ja sigui presencialment, a través de la instància general de la seu electrònica, del correu ordinari o de les vies específiques que contempla cada servei.

Deures de les persones usuàries
1. Fer un ús responsable de les instal•lacions i serveis d'atenció ciutadana, respectant l'ordre d'atenció i mantenint una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries del servei i dels treballadors i treballadores.
2. Respectar els horaris del servei i els terminis fixats per a convocatòries o citacions.
3. Facilitar de forma certa les dades d'identificació personal i les relatives a la prestació d'un servei o procediment, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei.
4. Assegurar-se de la lectura i comprensió d'allò que se signa.
5. Obeir les recomanacions del personal municipal en cas d'emergència o evacuació de l'Oficina Municipal del Cros.

Ajudeu-nos a millorar

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la gestió dels projectes que duu a terme la Regidoria de Cohesió de l'Ajuntament d'Argentona, us podeu adreçar al correu electrònic pladebarri@argentona.cat o al telèfon 937412642.
L'Oficina Municipal del Cros també disposa d'una bústia de queixes i suggeriments a la seva seu; al Local número 17 del Barri del Cros.
 
Dades del servei

Telèfon
93 741 26 42

Regidor de Cohesió
Joan Maria Pascual Martí

Tècnica de Cohesió
Eva Cerveto Vidal

Bústia de contacte

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800