Cohesió
Quines són les funcions de la Regidoria de Cohesió?

La Regidoria de Cohesió s'ocupa d'escurçar les distàncies tant en l'àmbit territorial com en l'àmbit social de tots els veïns i veïnes d'Argentona. És a dir, potenciar els nexes/lligams entre tots els argentonins/es i disminuir la distància física entre l'Ajuntament, barri del Cros i les urbanitzacions (Les Ginesteres, Madà, Can Cabot, Can Raimí, Can Ribosa, Can Vilardell i La Plana Sita).

La segregació física d'aquests districtes respecte del nucli urbà tradicional els atorga unes característiques diferents en comparació amb altres sectors del municipi, que s'accentua per les mancances d'infraestructures i d'equipaments.

Enfront d'aquesta realitat, es considera necessari realitzar actuacions interdisciplinàries que fomentin la cohesió social, millorant la comunicació entre l'Ajuntament i aquestes demarcacions de forma bidireccional, el civisme i la convivència, facilitant el diàleg i el coneixement de les diferents persones que hi conviuen, des del respecte a la diversitat generacional, cultural i d'opinió i garantint el coneixement per part de totes les persones implicades dels serveis i referents municipals ubicats al territori que l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania, així com totes les associacions existents.Compromís de qualitat

Des de la regidoria de Cohesió de l'Ajuntament d'Argentona es treballa amb indicadors qualitatius i quantitatius a partir dels quals s'elabora:

Per a la Convocatòria Treball als Barris del Servei d'Ocupació de  Catalunya (SOC)
  • Una memòria semestral i una d'anual de tots els programes subvencionats.
  • Una auditoria anual per part del Servei de Verificació Sobre el Terreny.

Per al Pla d'Intervenció Integral de la Llei de Barris del Departament de Territori i Sostenibilitat

  • Una memòria tècnica i econòmica cada sis mesos de les línies d'actuació subvencionades.
  • Un Comitè d'Avaluació i Seguiment a l'any format per representants de la Generalitat, Polítics i tècnics municipals i presidents de les entitats i serveis del barri del Cros.
  • Dues auditories no presencials de forma bianual.

Pel que fa a l´ús dels serveis de l'Oficina Municipal del Cros

  • Registre anual que recull: les visites a l'oficina, els serveis utilitzats, el nombre d'instàncies registrades, nombre de queixes, incidències i/o suggeriments.
Condicions d'accés

L'Oficina Municipal del Cros és l'espai municipal des d'on se centralitzen totes les actuacions executades per la Regidoria de Cohesió. Es tracta d'una oficina oberta a tota la ciutadania des d'on s'informa de totes les activitats realitzades al municipi i de les formes d'accés i de participació. 

Drets de les persones usuàries
1. Ser atès/a amb respecte, confidencialitat i eficàcia dins l'horari d'atenció.
2. Obtenir informacions clares i certes, així com assessorament sobre els tràmits que vulgui efectuar.
3. Accedir gratuïtament als formularis de sol•licitud dels tràmits municipals, presencialment o a través de la seu electrònica.
4. Ser informat de l'estat de tramitació dels procediments que ha iniciat, en la mesura del que sigui possible.
5. Presentar queixes i suggeriments relatives als serveis municipals, ja sigui presencialment, a través de la instància general de la seu electrònica, del correu ordinari o de les vies específiques que contempla cada servei.

Deures de les persones usuàries
1. Fer un ús responsable de les instal•lacions i serveis d'atenció ciutadana, respectant l'ordre d'atenció i mantenint una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries del servei i dels treballadors i treballadores.
2. Respectar els horaris del servei i els terminis fixats per a convocatòries o citacions.
3. Facilitar de forma certa les dades d'identificació personal i les relatives a la prestació d'un servei o procediment, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei.
4. Assegurar-se de la lectura i comprensió d'allò que se signa.
5. Obeir les recomanacions del personal municipal en cas d'emergència o evacuació de l'Oficina Municipal del Cros.

Ajudeu-nos a millorar

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la gestió dels projectes que duu a terme la Regidoria de Cohesió de l'Ajuntament d'Argentona, us podeu adreçar al correu electrònic pladebarri@argentona.cat o al telèfon 937412642.
L'Oficina Municipal del Cros també disposa d'una bústia de queixes i suggeriments a la seva seu; al Local número 17 del Barri del Cros.
 
Dades del servei

Telèfon
93 741 26 42

Regidor de Cohesió
Xavier Collet Divi

Tècnica de Cohesió
Eva Cerveto Vidal

Bústia de contacte

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800