Ajuntament d'Argentona / SERVEIS / Consell de la Vila
Consell de la Vila
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
QUÈ ÉS EL CONSELL DE LA VILA?

El Consell de la Vila és l’òrgan central de la participació ciutadana a Argentona. És l'espai de posada en comú i debat entre la ciutadania, associacions i responsables polítics sobre els assumptes públics de la vila, ja es tracti de temes que afecten a col·lectius o sectors específics com al global de la vila.

consell vila argentona

La Comissió Permanent és el grup motor i de treball encarregat de dinamitzar, dotar de continguts i fer el seguiment del Consell de la Vila.

Les seves funcions principals són debatre els plans d'actuació generals, promoure estudis i fer propostes estratègiques per a la vila i sobre els seus grans projectes. A títol orientatiu s'assenyalen específicament les funcions següents:

 • Elaborar propostes, debatre i fer el seguiment del Pla d'Actuació Municipal (PAM) i altres projectes de caràcter general.
 • Proposar la realització d'estudis sobre temes d'interès per a la ciutat i promoure el debat sobre els resultats. 
 • Proposar processos participatius, consultes populars i debats ciutadans sobre aquells assumptes d'interès general i d’àmbit municipal.

El Consell de la Vila es regula pel reglament de participació ciutadana.

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Membres

El Plenari estarà format pel President/a, el/la Vicepresident/a i pels i les membres següents, designats/des pel Ple de l'Ajuntament:

 • 6 representants d'entitats culturals, 6 representants d'entitats esportives, 4 representants d'entitats cíviques i 4 representants d'entitats solidàries i d'ajuda mútua. Els/Les representants seran proposats/des per les mateixes entitats.
 • 15 persones inscrites al Registre Ciutadà que expressin la seva voluntat de formar part del Consell de la Vila, escollides aleatòriament a través d'un sorteig.
 • 1 representant de cada Consell Municipal Sectorial que no podrà ser membre de la Corporació. Els/Les representants dels Consells seran proposats/des pel mateix Consell Sectorial.
 • 1 representant de cada Consell Municipal Territorial que no podrà ser membre de la Corporació. Els/Les representants dels Consells seran proposats/des pel mateix Consell Territorial.
 • 1 regidor/a de cada grup municipal, amb veu però sense vot, a proposta del portaveu del grup.
 • El/la regidor/a encarregat/da de l’àmbit de participació ciutadana, amb veu però sense vot.

Comissió Permanent del Consell de la Vila la composen:

 • el vicepresident del Consell de la Vila
 • el/la regidor/a encarregat de l’àmbit de participació ciutadana, amb veu però sense vot
 • el/la Secretari/a del Consell de la Vila
 • 1 representant d'una entitat cultural
 • 1 representant d'una entitat esportiva
 • 1 representant d'una entitat cívica
 • 1 representant d'una entitat solidària i d'ajuda mútua.Els representants seran proposats per les mateixes entitats i designats pel Ple de l'Ajuntament.
 • 5 persones inscrites al Registre Ciutadà, membres del Plenari, que expressin la seva voluntat de formar part de la Comissió Permanent i designats pel Ple de l'Ajuntament.
 • 1 regidor/a de cada grup municipal, amb veu però sense vot, designat/da pel portaveu del grup, qui designarà també una persona, preferiblement regidor/a, que pugui participar a les sessions de la Comissió Permanent en cas d'absència del seu titular.
Membres del Consell de la Vila
Renovació

El Plenari del Consell de Vila haurà de ser renovat cada tres anys, excepte els membres que siguin regidors municipals, que seran renovats coincidint amb la renovació de l'Ajuntament.

El/La veí/ïna que en vulgui formar part ha d’inscriure's al Registre Ciutadà i serà avisat/da quan es constitueixi el proper Consell de la Vila. Si les inscripcions superen els 15 membres, els/les definitius/ves seran escollits/des per sorteig.

Pel que fa a les entitats que formen part d'un consell sectorial, és aquest l’òrgan encarregat de designar-ne un representant. Si l'associació no pertany a cap altre consell, pot comunicar-se amb l’àrea de participació ciutadana per formar part del Consell de la Vila.

La Comissió Permanent és nomenada per cada nou Plenari durant la seva primera sessió.

Periodicitat de les reunions

El Plenariés l’òrgan de màxima representació del Consell de Vila que es reunirà com a mínim una vegada a l'any, en sessió ordinària, i de manera extraordinària tantes vegades com sigui convocat per la presidència, a iniciativa pròpia, o a petició d'un terç dels seus membres.

Ja que una de les seves funcions és determinar-ne l'ordre del dia, la Comissió Permanent es reuneix, com a mínim, abans de cada celebració del Consell de la Vila.

Plens del Consell de la Vila
Sessions de la Comissió Permanent
Difusió prèvia de les reunions

Es fa difusió del dia, hora i lloc de cada nova sessió a través dels canals de comunicació propis de l'Ajuntament d'Argentona (lloc web, ràdio, butlletí municipal i xarxes socials).

Les sessions del Plenari se celebren, normalment, al Saló de Pedra i les de la Comissió Permanent a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona.

*Si vols posar-te en contacte amb el Consell de la Vila d'Argentona o la Comissió Permanent per traslladar algun suggeriment o qüestió, envia un correu electrònic a conselldelavila@argentona.cat o truca a la regidoria de Participació Ciutadana, al 93 7974900 ext. 1131

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800