Convocatòries de personal
Publicat el 17.01.2022
Procés selectiu 2 places sergent mitjançant concurs oposició per promoció interna
 • Règim

  Denominació: Sergent policia local
  Grup de classificaci : C, Subgrup C1
  Escala d'administraci  especial, sub escala de serveis especials, classe policia
  local, categoria Sergent.
  Nombre de places : 2 vacants

 • Sou Base
  Retribucions bàsiques Subgrup C1
 • Complement destí
  Nivell 22
 • Complement específic
  1.596,29 euros bruts mensuals
 • Lloc de feina
  Realitza les funcions especificades a la legislació vigent sobre Policia Local, exerceix la supervisió, control i coordinació de les funcions dels caporals i del grup d'agents de la policia local del municipi, d'acord amb les instruccions rebudes pel seu superior jeràrquic; coordina i inspecciona l'actuació i funcionament del Cos; substitueix al Cap de la Policia en els casos d'absència d'aquest, així com aquelles altres tasques relacionades amb el seu lloc de treball que se li atribueixin d'acord amb la legislació aplicable a les Policies Locals.
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800