Tràmits i gestions
 
Subvencions a entitats en els àmbits de benestar social, solidaritat/cooperació, esports, cultura i medi ambient: Sol·licitud
 • Què és i per a què serveix
  Concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles persones físiques o jurídiques o grups de persones que duguin a terme activitats en l´àmbit de benestar social, solidaritat/cooperació, esports, cultura i medi ambient, durant l'exercici 2016, que completin o supleixin els serveis de competència municipal en aquests àmbits, o siguin d'interès públic local, segons s'explicita als programes establerts a les clàusules específiques annexes.
 • Qui ho pot sol·licitar

  Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

  a)    Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
  Entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi (o domiciliats en altres municipis, però que realitzin activitats que redunden en benefici de la població d'Argentona), legalment constituïdes i inscrites al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, o en els registres públics corresponents.

  b)    Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
  En nom propi i particular o en representació d'un grup de persones, les qui acreditaran la seva personalitat mitjançant una còpia del DNI o del NIF.

 • Quin cost té
  Gratuït
 • Quines dates es pot fer

  Termini màxim de presentació de sol·licituds de subvenció, fins al proper 30 de setembre de 2016

 • Com i on es pot fer
  A l'OAC (Cr Gran, 59 08310 Argentona)
 • Quant triga la resposta

  Màxim 3 mesos.

  La manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.

 • Quina documentació es lliura
  Còpia de la sol·licitud registrada
 • Documentació necessària
T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800