Ajuntament d'Argentona / ArGENTonin@s / Entitats i Associacions / Sol·licitud de subvenció per concurrència
Sol·licitud de subvenció per concurrència
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

TOTS els documents  s'hauran de signar electrònicament

a) Sol•licitud de subvenció del beneficiari. MODEL 1

  • Identificació de qui subscriu la sol•licitud i del caràcter amb que ho fa.
  • Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI, NIE o NIF)

b) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana subvenció. MODEL 2

Caldrà detallar si la sol·licitud és per un projecte / activitat concreta, o per el finançament general de l'activitat.

Cal presentar memòria de les activitats a realitzar al llarg de l'any, curs o temporada pel qual es sol•licita la subvenció i justificar la necessitat de la subvenció. Caldrà indicar els participants en l'execució de cadascuna de les activitats relacionades, així com les dates.

c) Pressupost previst pel projecte pel qual es demana subvenció. MODEL 3.1

En el pressupost d'ingressos i despeses, caldrà que les despeses estiguin desglossades per a cadascun dels projectes o activitats per als quals es sol·licita subvenció econòmica. En el cas de la sol•licitud, omplir únicament les columnes d'Import previst. En el moment de justificar la subvenció, caldrà afegir els imports realitzats.

d) Declaració responsable, de no trobar-se incurs en cap de les circumstàncies previstee a la Llei. MODEL 4

La Declaració ha d'incloure:

  • Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament les que s'obtinguin en el futur.
  • Compromís de complir les condicions de la subvenció (inclòs en la instància MODEL 1)
  • Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.
  • L'autorització a l'Ajuntament d'Argentona perquè accedeixi a les dades i els antecedents que constin en fitxers de la Seguretat Social i de l'Agència Tributària, i als que calguin per a la tramitació i resolució de les subvencions.
  • Declaració de les obligacions de transparència

e) Imprès de domiciliació bancària, si s'escau, on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció. MODEL 5

f) Certificat titularitat compte bancari del club o entitat.

QUAN ADJUNTEU ELS MODELS CAL POSAR EL NOM DE L'ENTITAT EN EL NOM DE L'ARXIU, a efectes d'identificació: Exemple: CLUBVOLEIBOLARGENTONA_MODEL1...

FITXES ESPECÍFIQUES D'ACORD A CADA ÀMBIT

(OMPLIR ÚNICAMENT LA FITXA DE L'ÀMBIT QUE SE SOL·LICITA)

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800