Justificació
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

TOTS els documents s'hauran de presentar i signar telemàticament. 

Les subvencions atorgades l'ANY, hauran de justificar-se (per norma general) com a màxim el 15 DE DESEMBRE de l'any en curs (poden haver-hi variacions, motiu pel qual aquesta data estarà recollida en la notificació de la subvenció). En el cas d'entitats que sol·liciten subvenció per al finançament general de l'entitat, hauran de justificar com a màxin 30 dies després de finalitzar l'axctivitat.

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. MODEL 0 Acceptació subvenció

TOTES les justificacions s'han de realitzar mitjaçant compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:

a) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els resultats obtinguts. MODEL 2 memòria

b) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 72.2 del RLGS, que ha de contenir:

a. Liquidació econòmica de l'activitat juntament amb les factures que justifiquin, com a mínim l'import de la subvenció concedida. En cas de que la liquidació resultés amb superàvit, la quantitat concedida serà reduïda en el seu import fins a equilibrar les despeses i els ingressos per tal que la subvenció o ajut no pugui convertir-se en un lucre injustificat. MODEL 3.1 Liquidació econòmica

Si es produeix variació del pressupost inicial al definitiu, superior al 10%, s'haurà de justificar el motiu.
Així mateix, en cas de que en la liquidació final es produís una disminució del pressupost, superior al 20% del pressupost inicial, l'Ajuntament podrà reduir la subvenció d'acord amb la variació produïda.

b. Relació de factures i les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents: MODEL 3.2 Justificacio pagaments subvencio

  • Ser originals o fotocòpia compulsada. Aquestes es poden substituir per una declaració en la relació on constin que les factures són fidel reproducció dels seus originals, els quals, estan arxivats a la seu de l'entitat i a disposició de l'Ajuntament.
  • Amb data de l'any en què s'atorgui la subvenció. Excepcionalment, es podran acceptar justificants de l'any anterior sempre i quan aquests afectin a l'any en curs (fitxes esportives, arbitratges, equipacions, material,... del curs o temporada de l'any anterior a l'any en curs + any en curs)
  • Anar obligatòriament a nom del beneficiari o beneficiària de la subvenció.
  • Fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.
  • Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l'expedidor o raó social i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i data de l'emissió).
  • Acreditar el pagament de les factures mitjançant: rebut (l'import màxim que s'accepta d'un rebut pagat en efectiu és de 500 euros), transferència bancària, taló nominatiu i conformat, etc.

c) Un exemplar de la documentació i materials escrits i gràfics relatius a l'activitat subvencionada, que contingui la llegenda i el logotip de l'Ajuntament. 

d) Declaració responsable. MODEL 4 declaració responsable 

e) Domiciliació bancària (imprès OBLIGATORI, ebn cas de canvi o actualització de dades). MODEL 5 domiciliació bancària

Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d'una entitat, sigui quin sigui el percentatge de la subvenció en relació al Pressupost general de l'entitat, TAMBÉ s'haurà de presentar com a justificant els estats comptables corresponents a l'exercici a què es refereixi la subvenció.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800