Factura electrònica
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

D'acord amb allò previst en la Base 13.3 i 13.4 de les Bases d'execució del pressupost municipal per a l'exercici 2023, les factures rebudes han d'incloure, com a mínim, la informació establerta a l'article 5.3 de l'OHAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, i que es detalla tot seguit:

a) Data d'expedició de la factura.

b) Data de presentació de la factura al registre administratiu.

c) Número d'identificació fiscal o número d'identificació equivalent de l'emissor de la factura.

d) Nom i cognoms, raó o denominació social de l'obligat a emetre la factura.

e) Número de factura i, si escau, de sèrie.

f) Import de l'operació, IVA (o impost equivalent) inclòs.

g) Unitat monetària en què s'expressi l'import.

h) Codi dels òrgans competents en la tramitació de la factura, així com de l’òrgan o unitat administrativa que tingui atribuïda la funció de comptabilitat, codificat d'acord amb el directori DIR3 d'unitats administratives, gestionat per la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, que es detalla en l'apartat de factura electrònica de les pàgines web de les entitats del sector públic de l'entitat local.

A més a més dels requisits abans esmentats, en la factura ha de constar obligatòriament el número del document comptable RC o AD, número facilitat prèviament pel tècnic responsable de l'encàrrec de la prestació. 

Quan les factures continguin dades incorrectes o ometin dades que n'impedeixin la seva tramitació, en aquest cas, la persona responsable de la unitat de comptabilitat les haurà de rebutjar abans d'incorporar-les en el registre comptable indicant el motiu de l'error o de rebuig. Així mateix, quan en la factura no s'especifiqui el número del document comptable RC o AD, facilitat prèviament pel tècnic responsable de l'encàrrec de la prestació, la persona responsable de la unitat de comptabilitat les ha de rebutjar abans d'incorporar-les en el registre comptable i ha d'indicar com a motiu de rebuig “falta el número del document comptable RC o AD facilitat prèviament pel tècnic responsable de l'encàrrec de la prestació.

El rebuig d'aquestes factures interromp el còmput dels terminis establerts legalment als efectes de la seva aprovació i pagament. “

Accediu a les bústies per a fer la presentació i consulta de les vostres factures electròniques

Ajuntament

Bústia AOC (Administració Oberta de Catalunya) per al lliurament de factures:

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=163

Codi DIR3:  L01080095 

Per a més informació sobre la facturació electrònica a les Administracions Públiques, pots clicar el següent enllaç

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800