Urbanisme

Quines són les funcions del Servei d'Urbanisme?

L'urbanisme estableix la pauta de l'evolució social, econòmica, cultural i ecològica del territori, amb l'objectiu d'avançar cap a un desenvolupament més racional, accessible i sostenible, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

El pla general és l'instrument d'ordenació urbanística municipal que defineix el model d'implantació de la vila i estableix les determinacions normatives que han de regir per al seu desenvolupament. Va ser aprovat definitivament el 14 de novembre de 1987 i publicat el 14 de desembre de 1987.

El desembre del 2013 es van iniciar els treballs de revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), un instrument d'ordenació integral del municipi que ha de permetre planificar el desenvolupament del territori i que afecta directament al conjunt de la població d'Argentona i el seu entorn. La redacció d'un nou POUM és un moment clau en la trajectòria de qualsevol municipi. El planejament urbanístic general parteix d'una anàlisi profunda del present, però el més important és que es tracta d'un exercici fonamental per a dissenyar el futur. El POUM serà en els anys vinents el principal instrument d'ordenació integral del territori per planificar i fer realitat el desenvolupament municipal.

Les principals funcions del Servei d'Urbanisme són:

 • Atorgar les llicències urbanístiques i vetllar pel seu compliment.
 • Millorar infraestructures i serveis als polígons d'activitat econòmica i sòl industrial.
 • Formar i gestionar el patrimoni públic de sòl amb finalitats urbanístiques.
 • Proposar els dissenys o models urbanístics que s'implementaran en el territori i desenvolupar els instruments de planejament necessaris per posar-los en pràctica.
 • Fer propostes de regulació normativa en relació als diferents usos i activitats.
 • Promoure un desenvolupament urbanístic sostenible, preservant els recursos naturals i el patrimoni del municipi. 
 • Impulsar millores urbanístiques, de mobilitat i de seguretat dels eixos comercials. 
 

COMPROMÍS DE QUALITAT


 • Donar als ciutadans una informació clara, veraç, correcta i actualitzada d'acord amb la normativa vigent. 
 • Resoldre els expedients d'obres en un termini raonable. 
 • Fer inspeccions i seguiment de les obres per comprovar que es compleixen les normatives i s'ajusten als projectes aprovats prèviament. 
 • Assessorar tècnicament i jurídicament sobre els projectes i sobre totes les qüestions relacionades amb l'urbanisme (planejament, gestió i disciplina urbanística).
 • Informar de tots els aspectes necessaris per sol•licitar llicències d'obres. 

Condicions d'accés

Qualsevol persona física o jurídica que tingui interès es pot adreçar al Servei d'Urbanisme per les diferents vies que s'ofereixen en aquest enllaç que explica com demanar informació urbanística.

Alguns tràmits relacionats amb el Servei d'Urbanisme es poden portar a terme telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Argentona.

Ajudeu-nos a millorar

En cas de voler presentar algun suggeriment o queixa sobre el Servei d'Urbanisme es podrà fer presencialment, al correu electrònic oac@argentona.cat, al telèfon 937974900 o través del correu ordinari.
També es rebran qualsevol tipus de peticions a través del formulari web d'atenció ciutadana.

Si el que es vol és presentar una queixa o suggeriment sobre algun dels serveis que ofereix l'Ajuntament d'Argentona s'ha de fer mitjançant la instància general. Si es disposa de certificat digital (FNMT-CERES, CATCert, ACCV o IZENPE) o DNI electrònic, aquesta es podrà presentar a través de la seu electrònica. En cas contrari, la presentació s'haurà de fer presencialment a la mateixa OAC.

 
Dades del servei

Regidor Urbanisme
Pere Espelt Lleonart

Bústia de contacte

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800