Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Joan Maria Pascual Martí
Joan Maria Pascual Martí
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement: Barcelona

Data de naixement: 01-03-1955Pere Móra

Càrrec: Regidor de govern, Primera tinença d'alcaldessa

Àrees: Recursos Humans, Salut, Benestar Animal, Medi Ambient, Serveis Socials, Cohesió

Partit polític: Unitat

Portaveu: Suplent de la Junta de portaveus

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: President titular de la Comissió informativa de Serveis Personals i Generals.

Correu electrònic: pascualmjm@argentona.cat

Xarxes socials:

Resultado de imagen de logo facebook

Perfil:

Casat i amb una filla, ha treballat 37 anys a una multinacional del sector químic com a cap del departament de Medi ambient, seguretat i salut laboral.

Trajectòria professional:

La seva formació inicial és la de Diplomat en Infermeria. Posteriorment cursa un Postgrau en Seguretat i Higiene Industrial i més tard un Màster en Gestió del Risc Industrial, tots dos a la UPC. A continuació s'acredita a l'administració com a Tècnic Superior de Riscos Laborals a les especialitats de Seguretat, Higiène industrial, Ergonomia i Psicosociologia del treball.

Ha format part de diversos comitès, tant a l''empresa (seguretat i salut laboral i redacció del pla d'igualtat) com a la patronal del sector (industrial i de seguretat).

Està jubilat des de primers d'octubre del 2018.

Tipus: Càrrec electe

Dedicació:
Sense dedicació

Retribució anual bruta: Percepció per assistència a òrgans col·legiats

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència346 €173 €173 €346 €144 €144 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800