Tràmits i gestions
 
Programes de Formació i Inserció (PFI): Preinscripció
 • Què és i per a què serveix

  Preinscripció als PFI organitzats per l'Ajuntament d'Argentona

  CURSOS OFERTATS PEL 2015/2016:

  - Auxiliar de MUNTATGES D'INSTAL.LACIONS ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS

  - Auxiliar de PASTISSERIA I DE FLECA

  - Auxiliar de MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS

 • Qui ho pot sol·licitar
  Pares, mares i/o tutors/es de nois i noies que compleixin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l'any que es presenta la sol·licitud d'admissió i no haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participi en altres accions de formació.
 • Quin cost té
  Gratuït
 • Com i on es pot fer

  A l'OAC ( Cr Gran, 59 - 08310 - Argentona )

  Anualment, per Decret d'alcaldia, es fixa el període de presentació de sol·licituds.

 • Quant triga la resposta
  D'acord  el calendari aprovat per Decret d'Alcaldia (adjunt)
 • Quina documentació es lliura
  Còpia de la sol·licitud de preinscripció.
 • Documentació necessària

  Instància normalitzada degudament complimentada. S'acompanyarà de la següent documentació:

  1. Documents d'identificació ( s'ha de presentar en tots els casos ):

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l'alumne/a.
  • Original i fotocòpia de la TSI vigent de l'alumne/a ( targeta sanitària individual ).

  Si l'alumne/a és menor d'edat:

  • Original i fotocòpia del llibre de familia o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departamnet de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant ( pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet ) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

  De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

  2. Documentació acreditativa dels criteris de baremació:

  Tenir el domicili habitual dintre de l'àrea d'influència ( municipi d'Argentona ):

  • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres, on consti el domicili habitual que s'alega.
  • Quan el domicili habitual que s'alega no coincideix amb el DNI de la persona sol.licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en cas de persones estrangeres que no han de tenir NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol.licitant. Caldrà presentar el DNI o NIE renovat, amb la nova adreça, com a màxim durant el període de matriculació.

  Anys escolaritzats a l'ESO i últim curs realitzat a l'ESO:

  • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats i finalitzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o que s'està realitzant.

  3. Per acreditar l'obtenció d'una plaça de necessitats educatives especials vinculades a discapacitats intel.lectuals, auditives o motrius, amb trastorns de l'espectre autista o trastorns greus de conducta o amb malalties degeneratives greus o necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides, caldrà presentar el corresponent certificat o resolució acreditativa.

  4. Per acreditar de no haver cursat ni un programa de formació i inserció, ni programa de qualificació professional inicial, ni un cicle de formació professional es realitzarà marcant la casella corresponent en la sol.licitud de preinscripció que es presenta signada.

 • Normativa i marc legal
  • Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixn els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.
  • Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció.
  • Resolució ENS/280/2015/, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preiscripció i matricula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016.
  • Decret d'Alcaldia: Anunci.
  • Places ofertades.
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800