Ajuntament d'Argentona / Serveis / Educació / Preinscripció Escoles Bressol Municipals Curs 2020-21
Preinscripció Escoles Bressol Municipals Curs 2020-21
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
llars_infants

>> Consulta Llistes definitives de preinscripció curs 2021-22

Llistes definitives

ON FER LA PREINSCRIPCIÓ

La sol·licitud de preinscripció es formalitza amb el model de sol·licitud disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Argentona per mitjans telemàtics. Podrà presentar-se la documentació escanejada o fotografiada.

QUI  POT  FER  LA  PREINSCRIPCIÓ

Es podran preinscriure a les escoles bressol municipals d'Argentona, els infants nascuts des de l'1 de gener de 2019 fins al 14 de maig de 2021. Els grups d'infants es dividiran de la següent manera.

 • Nascuts en el 2019: Grup de 2 a 3 anys.
 • Nascuts en el 2020: Grup de 1 a 2 anys.
 • Nascuts en el 2021: Grup de 0 a 1 any. 

Preinscripció

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi. 

La sol.licitud de preinscripció es formalitza amb el model de sol.licitud disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Argentona per mitjans telemàtics, podent presentar la documentació escanejada o fotografiada. Excepcionalment i només en els casos que no sigui possible es podrà fer de manera presencial a l'Ajuntament d'Argentona mitjançant cita prèvia, del 12 al 14 de maig. Per consultes vàries relacionades amb les preinscripcions es podrà fer a través del mail: oac@argentona.cat o bé al telèfon 937974900.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, i en el termini establert, cal presentar: 

a) Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare,  tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. La comissió de baremació l'ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada. 

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE, o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, cal presentar el DNI renovat  amb l'adreça correcta dins el termini per a la matricula. 

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral  o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

b)  Original i còpia del DNI de l'alumne, en cas que tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

c)  Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne  es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Social i Famílies. 

d) En cas de germans/es escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballin:

Marcar la casella corresponent (el centre ho comprovarà directament).

e) En cas de renda anual de la unitat familiar:

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

f) En cas de discapacitat igual o superior al 33%.

Original i còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament Treball, Afers Socials  i Famílies o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideraran afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els   pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió.

g) En cas de família nombrosa o monoparental:

Original i còpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

h) En cas de preinscripció per més d'un/a fill/a

Marcar la casella corresponent i es comprovarà d'ofici.

j) En cas d'altres situacions previstes en la norma, si s'al.lega el trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere:

Documentació acreditativa de la circumstància; la comissió de baremació ha de valorar aquesta documentació. 

S'accepta la presentació per mitjans telemàtics de documentació escanejada o fotografiada per les dues cares quan escaigui i sempre amb bones condicions de llegibilitat. En tot cas, l'Ajuntament podrà requerir que es presenti la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.

Només es valoraran a efectes de baremació les circumstàncies que s'acreditin documentalment dins del període de presentació de sol·licituds de preinscripció. 

Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds però abans de finalitzar el període de reclamacions a la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional s'admeten però s'hi fa constar que s'han presentat fora de termini. Les sol·licituds presentades dins de termini tenen prioritat en l'assignació de places respecte les sol·licituds presentades fora de termini. 

La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre (es perden els punts), inclosa si escau, la pèrdua de la plaça per al curs corresponent a la preinscripció. Si la falsedat o el frau es comprova amb posterioritat al 30 de setembre de 2021 l'alumne/a perd el dret a la plaça al finalitzar el curs en què queda acreditada la falsedat o el frau i ha de participar de nou en el procés de preinscripció del següent curs escolar. 

L'Ajuntament d'Argentona comprovarà especialment l'autenticitat dels empadronaments que es realitzin en les dates corresponents al procés de preinscripció i així mateix l'Ajuntament podrà  fer els tràmits oportuns per a l'obtenció de la documentació que sigui necessària. 

Matriculació

El model de sol.licitud de matricula junt amb tota la documentació que cal presentar annexada amb la matricula estarà disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Argentona i s'haurà de presentar per mitjans telemàtics. Excepcionalment i només en els casos que no sigui possible es podrà fer de manera presencial a l'Ajuntament d'Argentona mitjançant cita prèvia.

 • Instància demanant la matriculació a l'escola bressol degudament complimentada. 
 • Fitxa de l'alumne 
 • Fitxa d'escolarització de l'alumne
 • Carta de compromís educatiu
 • 2 fotografies del nen o nena
 • Targeta sanitària de l'infant o targeta de MUFACE
 • Imprès de domiciliació bancària on constin les dades del compte corrent per domiciliar el pagament del servei.
 • Còpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un  certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on costin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Full del dret d'imatge.
 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant, renovat amb la nova adreça, en cas de no haver-se pogut presentat en el  període de  preinscripció.
 • Abonar l'import corresponent a la matrícula i a la mensualitat de juliol del curs escolar, d'acord  amb el que s'estableix a l'ordenança vigent. 

S'accepta la presentació per mitjans telemàtics de documentació escanejada o fotografiada per les dues cares quan escaigui i sempre amb bones condicions de llegibilitat. En tot cas, l'Ajuntament podrà requerir que es presenti la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.

La formalització de la matrícula porta implícita l'acceptació del Reglament de règim Intern  de les escoles bressol municipals d'Argentona.

Si no es formalitza la matricula en el període establert es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

En el cas que convingui modificar algunes previsions del procediment a fi d'adequar-lo a les mesures de prevenció que s'estableixin per al control de la infecció pel COVID-19, els diferents processos i totes les accions que hi estan relacionades es duran a terme segons instruccions i calendari establert pel Departament d'Educació, dels quals se'n donarà publicitat. 

Cal aprovar el model de sol·licitud de preinscripció que s'haurà de presentar degudament emplenada i amb la documentació requerida i acreditativa que afecti al barem de puntuació, que s'adjunta com annex.

Cada sol·licitant només podrà efectuar una sol·licitud, sense perjudici  que en el full de preinscripció s'indiqui una segona opció en cas de no tenir plaça a l'opció preferent.

Calendari 

Preinscripcions

Període de presentació de sol·licituds en suport informàtic:  del 6 al 14 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Període de presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia:  del 12 al 14 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021.

Termini per presentar una reclamació: del 2 al 4 de juny de 2021. Les reclamacions es podran fer a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Argentona (tràmits i gestions/ instància general) 

Sorteig del número de desempat: del 9 de juny de 2021.  A causa de la Covid-19 el sorteig no serà públic.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos, i si s'escau, de la llista d'espera: 15 de juny de 2021

Matrícula 

Període de matricula en suport informàtic: del 16 al 22 de juny de 2021, ambdós inclosos. 

Període de matricula presencialment amb cita prèvia: del 18 al 22 de juny de 2021, ambdós inclosos.

 

Tot l'exposat, atenent a que la preinscripció i matrícula de les Escoles Bressol Municipals estan subjectes a l'evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte.

 

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800