Beca Burriac 2024
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
II Beca per a la recerca històrica, social, cultural o antropològica sobre Argentona
frontal
Els projectes de recerca per demanar la beca es poden presentar fins al 20 de setembre de 2024

Formulari d'inscripció

Tríptic bases PDF


1. OBJECTIU

L'Ajuntament d'Argentona convoca la Beca Burriac d'Argentona 2024, amb l’ànim de promoure l'estudi i la recerca històrica i cultural d'Argentona i el seu entorn, en els seus aspectes històrics, arqueològics, antropològics, socials i econòmics.

2. DOTACIÓ DE LA BECA

La beca, que es concedirà a un sol projecte, està dotada amb 4.000 € (subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent). El seu import es farà efectiu en dos lliuraments a través de transferència bancària de 1.500 € en el primer lliurament, i de 2.500 € en el segon lliurament.

3. PARTICIPANTS

Podrà optar a aquesta beca qualsevol persona major d'edat que, de manera individual o col·lectiva, presenti una proposta de recerca d'acord amb aquesta convocatòria. En cas de tractar-se d'un col·lectiu, caldrà designar un responsable de l'equip, el qual serà el destinatari de la dotació.

4. REQUISITS DELS PROJECTES DE RECERCA

Els projectes han de versar sobre aspectes històrics, socials o culturals de la vila d'Argentona o el seu entorn, han de ser d'autoria pròpia, i no han d'estar compromesos en tràmits de publicació amb cap editorial o presentats en altres premis pendents d'adjudicació. 

El projecte ha de tenir una extensió mínima de 5 pàgines i ha de detallar, com a mínim, els següents punts:  

a) El tema d'investigació.

b) Els objectius que es volen assolir.

c) L'esquema desenvolupat del treball.

d) La metodologia que se seguirà i pla de treball amb cronologia de les accions a dur a terme.

e) Les fonts documentals, bibliogràfiques, d'hemeroteca o altres fons que s'utilitzaran. 

L'extensió mínima del treball una vegada realitzat ha de ser de 100 pàgines, amb font Times New Roman 12 i espai entre línies 1,5 punts o equivalent. 

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació requerida és la següent:

  • Document del Projecte de recerca, d'acord amb els requisits especificats a l'apartat anterior.
  • Currículum del/la sol·licitant o sol·licitants, amb un màxim 4 pàgines, incloent-hi les dades personals del sol·licitant: Nom i cognoms, domicili, i mail i telèfon de contacte.
  • Còpia del DNI o del passaport de la persona aspirant (o de totes les persones membres del grup, en el cas de projectes de recerca col·lectius).
  • Declaració responsable de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de no ser deutor de la hisenda municipal, de no tenir incoat cap expedient de reintegrament de subvencions, i de no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la llei 38/2003, de subvencions.

La documentació es podrà presentar:  

a) Per internet mitjançant el formulari disponible a l'enllaç d'aquesta pàgina Formulari d'inscripció

b) O bé presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà –OAC-, en el seu horari habitual d'obertura.

6. TERMINIS, VEREDICTE I LLIURAMENT DEL TREBALL

Els projectes de recerca, juntament amb la documentació requerida, es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria al BOP de Barcelona i fins al divendres 20 de setembre de 2024, inclòs.

El veredicte sobre el projecte guanyador, o si la beca queda deserta si és el cas, es farà públic i es comunicarà als aspirants el dijous 22 de novembre de 2024.

Per raons tècniques, organitzatives o de qualsevol altra mena, l'Ajuntament d'Argentona pot prorrogar les dates anteriors; si aquest fos el cas, es faria públic mitjançant els medis usuals de comunicació de l'Ajuntament.

La persona guanyadora, o responsable de l'equip en el cas que es tracti d'un projecte conjunt, de la beca disposa d'un any natural, a partir de la data en què s'hagi fet públic el veredicte del jurat, per desenvolupar el projecte i lliurar a l'Ajuntament d'Argentona una còpia en paper i una en format digital del treball completament realitzat.

7. JURAT

La Beca Burriac serà atorgada per un Jurat format per 3 persones amb coneixements reconeguts per la seva formació i currículum, en els àmbits de la Història, Sociologia o les Ciències Socials.

8. PROPIETAT DEL TREBALL

L'autor o autors de l'obra guanyadora cedeixen els drets de llur publicació i explotació a l'Ajuntament d'Argentona i renuncien explícitament a qualsevol compensació econòmica per la publicació que no sigui la dotació de la beca.

9. EXTINCIÓ DE LA BECA

El dret a percebre el premi s'extingeix si no es lliura el treball en el termini establert o si els informes del jurat no són satisfactoris.

10. ALTRES DISPOSICIONS

  • Els participants seran responsables de les reclamacions que es produeixin per danys a tercers (plagis, danys morals, etc.)
  • Qualsevol imprevist, incidència, esdeveniment extraordinari que esdevingui durant el procés normal de la Beca Burriac, la resolució del qual no estigui prevista en les bases o convocatòria corresponent, serà resolt pels membres del Jurat amb el suport dels tècnics de l'Ajuntament d'Argentona.
  • En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, us informem que l'Ajuntament d'Argentona com a responsable del tractament de les dades dels participants de la Beca Burriac, tractarà les dades amb tota la confidencialitat i aplicant les mesures de seguretat que corresponguin. Les dades facilitades seran tractades legítimament d'acord amb el consentiment prestat en inscriure-us a la Beca i en compliment de les funcions públiques pròpies de l'entitat, per gestionar la inscripció, participació i comunicacions amb els participants a la Beca. Les dades no seran cedides a tercers excepte les dades de la persona guanyadora que seran difoses públicament. Un cop finalitzada la Beca les seves dades seran conservades únicament per al compliment de les normatives aplicables i per atendre possibles reclamacions, però no seran utilitzades per a cap altra finalitat. Les persones interessades, en cas de desitjar-ho podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament davant de l'Ajuntament d'Argentona de forma presencial per instància, o bé ho podeu fer telemàticament per instància genèrica a la nostra seu electrònica de l'Ajuntament. Així mateix, recordem que en cas de considerar que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).
  • Totes les persones participants en aquesta Beca, podran ser fotografiades. El municipi podrà fer ús d'aquestes fotografies per fer publicitat i difondre aquest acte sense necessitat prèvia de cap mena d'autorització. Els noms i les fotografies dels participants poden sortir publicats a la premsa i altres mitjans de comunicació.
  • La participació en la BECA BURRIAC suposa la total acceptació de les Bases i convocatòria que la regulen.
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800