Notícies
Publicat el 17.05.2023
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Beques de menjador per al curs 2023/24
bequesmenjador
El termini per sol·licitar l'ajut serà del 22 de maig al 9 de juny per via telemàtica, o amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament

El Consell Comarcal obre el termini de presentació de beques menjador, del 22 de maig al 9 de juny

Poden beneficiar-se de l'ajut individual de menjador els nens i nenes empadronats/des a Argentona que estiguin escolaritzats en centres d'educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària (públics o concertats).

Cal presentar una sol·licitud per família. Quan es tracti de germans hi haurà una sol·licitud única per a tots els germans. 

Les sol·licituds s'hauran de presentar telemàticament des de la Seu Electrònica (Apartat Tràmits i gestions, secció Ajuts i bonificacions) o bé amb cita prèvia, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Argentona.

  • És condició indispensable que el centre disposi de servei de menjador escolar.
  • Indispensable presentar codi IDALU: codi identificador de l'alumne que s'ha de sol·licitar a l'escola o consultar aquí.
  • Seran denegats els ajuts a aquells sol·licitants que superin els llindars d'ingressos establerts en les bases. Consulta les bases

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  • Termini: Del 22 de maig al 9 de juny de 2023
  • Via telemàtica a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Argentona (A tràmits i gestions, secció Ajuts i Bonificacions).
  • A l'OAC Ajuntament d'Argentona, C/ Gran, 59 (08310 Argentona). De dilluns a divendres, de 8:30 a 14h, amb cita prèvia trucant al telèfon 673 648 491.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

1. Imprès de sol•licitud (model CCM1 que trobareu al següent enllaç. Clica aquí

2. Volant/certificat de convivència actual.

3. DNI/NIE  dels pares i/o tutors legals i de tots els membres de la unitat familiar que figurin en el volant de convivència. (No caldrà presentar-ho si ja s'ha presentat sol·licitud en anys anteriors)

4. Documentació complementària de la situació econòmica de l'any 2022:

En cas que algun membre de la unitat familiar rebi:

• No contributives (exempts de tributació): RGC, jubilació, pensió invalidesa SOVI, RAI (Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial. 

• Contributives: Si heu rebut ajudes en concepte de habitatge (CCMM) o ajudes d’ urgències socials, marqueu a la sol·licitud.

5. Documentació complementària de la situació familiar:

• Infants en acolliment: s'acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment de (DGAIA)

• Conveni o sentència de divorci: en el cas que un dels membres ja no visqui al domicili, però estigui en el document d'empadronament, o l'acta final de mediació del Departament de Justícia. 

6. Es consideraran membres computables de la unitat familiar:

Es consideren membres computables per al càlcul de la renda familiar: els progenitors, o si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar (2022), els germans majors de vint-i-cinc anys que convisquin en el domicili familiar quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, els ascendents dels pares (és a dir, els avis dels sol·licitants) que justifiquin la seva residència al mateix domicili. 

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

Us recomanem que realitzeu la declaració de la renda atès que les dades  de la renda familiar  s'obtindran de l'Agència Tributària

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800