Notícies
Publicat el 20.05.2022
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Subvencions per a famílies monoparentals
monoparental
El termini de sol·licitud finalitza el 15 de juliol

L'Ajuntament d'Argentona ha obert el termini de sol·licitud de subvencions per a famílies monoparentals, adreçades a atendre despeses de l'habitatge, fins al 15 de juliol. El tràmit s'ha de fer per via telemàtica a la Seu Electrònica o bé demanant cita prèvia a l'Ajuntament.

Els requisits generals per acollir-se a la subvenció són:

 • Ésser titular del carnet de família monoparental, segons normativa vigent 
 • Estar empadronat/da en l'habitatge per al qual es sol•licita la subvenció 
 • La suma dels ingressos nets de la unitat familiar no pot excedir 1,6 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (en endavant IRSC) anual de l'exercici en curs per al seu primer membre. Aquesta quantitat s'ha d'incrementar per a cada nou membre de la unitat familiar a raó de multiplicar al tram anterior un factor d'ajust equivalent al 30%


*Relació número de membres de la unitat familiar i ingressos nets de la unitat familiar màxims per a poder optar a la subvenció:

Nº membres Unitat familiarIngressos
1 membre12.748,37
2 membres16.572,88
3 membres 21.544,74
4 membres 28.008,16
5 membres 36.410,61
 • Cada fill/filla amb discapacitat o incapacitat/incapacitada per treballar computarà com a dos. 
 • No estar compresa en cap dels supòsits previstos en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
 

DOCUMENTACIÓ

Per acreditar la capacitat econòmica, caldrà presentar la documentació prevista en l'annex de beneficis fiscals de la vigent Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals:

 • Rebuts  lloguer/ Hipoteca mitjançant transferència bancaria o domiciliació.( 3 últims)
 • Nòmines (3 últimes)
 • Declaració Renda 2021
 • Declaració Jurada d’ ingressos.
 • Extracte Bancari ( últims 6 mesos)
 • Declaració responsable de no estar comprès en cap dels supòsits previstos en l'article 13.2 de la Llei 38/2003
 • Sol•licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant, segons model establert.


L'import individual a concedir a cadascun dels beneficiaris serà d'un màxim de 400 euros per sol•licitud.

Podeu trobar el full de sol.licitud i altres documents requerits als següent enllaços:

Per tramitar la sol·licitud telemàtica us heu d'adreçar a la secció de Serveis Socials de l'apartat Tràmits i Gestions de la Seu Electrònica.

Subvenció família monoparental

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800