Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Com serà el pressupost municipal del 2022
Com serà el pressupost municipal del 2022
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

El govern d'Unitat de l'Ajuntament d'Argentona, encapçalat per Gina Sabadell, amb el suport del regidor Fran Fragoso, ha aprovat un pressupost per l'any 2022 d'una mica més de 18 milions d'euros (18.073.068 €) que tindrà com a aspecte més destacat la integració del Museu del Càntir, que s'incorporarà com un servei municipal més, tancant així la fórmula de gestió com a patronat municipal autònom.

Aquest canvi que persegueix una millora de la gestió administrativa del servei i l'optimització dels recursos municipals té un efecte directe en l'increment del pressupost, d'un 13,6%, en relació al del 2021 – que va ser de 15.900.252 € -. Per segon any es congelen els impostos, taxes i preus públics municipals, una mesura sensible al difícil context de crisi econòmica com a conseqüència de la pandèmia.

Ingressos

La previsió d'ingressos dels capítols 1 (impostos directes) i 2 (impostos indirectes) serà inferior a la del 2021, a l'expectativa de la repercussió que tindrà en les finances municipals la sentència de l'impost sobre plusvàlues. Aquesta reducció d'ingressos també prové de la supressió de d'IBI de característiques especials derivada de l'eliminació dels peatges de les autopistes i de la tendència a la baixa de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Els capítols 3 (taxes i altres ingressos) i 4 (transferències corrents) augmenten en més de mig milió i 600 mil euros respectivament en relació a l'any passat, amb la incorporació dels ingressos del Museu del Càntir, i projectes com la urbanització de Can Raimí i Can Cabot. Pel que fa a les transferències, es tenen en compte l'augment previst en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i subvencions com les de Treball als Barris o del Pla Educatiu d'Entorn.

despeses

Pel que fa a l'apartat de despeses, el capítol de personal augmenta un 10% sobre el de l'any passat, Els motius principals d'aquest augment són l'increment del 2% inclòs en el projecte de Llei de pressupostos de l'Estat, així com per la subrogació del personal del Museu, que passa a ser municipal a tots els efectes, així com ajustos en la plantilla i la contractació de personal temporal que es finançarà principalment amb subvencions.

L'apartat de despeses en béns corrents i serveis s'incrementa en 375 mil € per la incorporació del Patronat (220 mil €) i l'increment de despeses dels contractes de neteja viària i recollida de residus i de jardineria.

L'apartat de transferències es redueix en 122 mil € com a conseqüència de l'eliminació de la subvenció a l'òrgan autònom. S'incrementen algunes subvencions, com al club de futbol amb motiu del seu centenari, a les escoles Bernat de Riudemeia i Les Fonts, així com la subvenció al programa Argentona Impuls en 20.000 euros, o en 25.000 euros les prestacions individuals.

inversions

Pel que fa a les inversions, el pressupost 2022 preveu una llarga llista de projectes i propostes que eleven aquest capítol fins als 3,7 milions, procedents en bona part de crèdit, subvencions i contribucions especials. L'àmbit urbanístic concentra algunes de les partides més importants, com les inversions en reposició d'infraestructures de vies públiques (220 mil€), el projecte de la futura biblioteca (290 mil €), el nou equipament juvenil (276.000 €) que se sumen als 168.553,00€ provinents dels pressupostos participatius, la millora urbanística al veïnat de Madà (507 mil €), la primera fase de remodelació de la Velcro (554 mil €), el projecte d'urbanització de Can Raimí i Can Cabot (268 mil €), el magatzem de la brigada municipal (350 mil €), l'adequació de ca l'Ametlla (246 mil€), la coberta tèxtil del pati de l'escola Argentona (48 mil €) o la instal·lació de càmeres amb lectors de matrícula (162 mil €), punts de càrrega elèctrica de vehicles (18 mil €) o un equip de videoacta (25 mil €) entre d'altres.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800