Notícies
Publicat el 20.04.2020
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Línia d'avals COVID-19 de l'ICO
agenciatributaria
El Servei de Promoció Econòmica ofereix assessorament sobre la línia d'avals COVID-19 del'ICO
Línia d'avals Covid-19 de l'ICO

Des del 10 d'abril ja està operatiu el segon tram de la línia d'avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a empreses i autònoms per fer front a l'impacte econòmic del coronavirus. Després d'un primer tram de 20.000 milions d'euros que es va posar en marxa el dilluns 6 d'abril i que les PIMES i els autònoms van esgotar ràpidament per la necessitat de liquiditat, ara s'obre el segon tram, també de 20.000 milions d'euros.

Aquesta Línia d'Avals de l'Estat per a empreses i autònoms serà gestionada per l'ICO a través de les entitats financeres que concedeixin finançament a empreses i autònoms per a pal•liar els efectes econòmics del COVID-19, garantint la liquiditat i cobrint les necessitats de circulant d'autònoms, PIMES i empreses, amb la finalitat de mantenir l'activitat productiva i l'ocupació.

Les empreses i autònoms podran tenir accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

Condicions generals préstec-aval

Beneficiaris

Destinat íntegrament a empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d'emergència de la Covid-19.

Conceptes finançables

Nous préstecs a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament com:

 • Pagaments de salaris
 • Factures de proveïdors pendents de liquidar
 • Lloguers de locals, oficines i instal•lacions
 • Despeses de subministraments
 • Necessitat de circulant
 • Altres necessitats de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries

No podran finançar-se amb càrrec a la Línia d'Avals les unificacions i reestructuracions de préstecs, així com la cancel•lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

Com funciona aquesta Línia 

Els treballadors autònoms, PIMES i empreses interessats a acollir-se a aquesta línia hauran de dirigir-se a qualsevol de les entitats de crèdit que subscriguin amb l'Institut de Crèdit Oficial els corresponents contractes marc per a participar en la Línia d'Avals.

L'entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client d'acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió i riscos.

Les entitats financeres no podran condicionar l'aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte. Aquestes entitats financeres podran recórrer a la Línia d'Avals per a avalar operacions de finançament atorgades a autònoms i empreses.

Operacions que poden ser avalades

Nous préstecs i altres modalitats de finançament atorgats a autònoms i empreses de tots els sectors d'activitat que tinguin domicili social a Espanya i que s'hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19 sempre que:

 • Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir del 18/03/2020.
 • Les empreses i autònoms:

No figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de 2019.

No estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020.

• Quan sigui aplicable el Marc Temporal d'Ajudes de la Unió Europea no trobar-se en situació de crisi a 31.12.2019.

 • El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel•lació o amortització anticipada de deutes preexistents.
Percentatge màxim de cobertura de l'aval
 • En el cas d'autònoms i PIMES, l'aval garantirà el 80% del principal de les noves operacions de finançament.
 • Per a la resta d'empreses, que no tinguin la consideració de PIMEe, l'aval cobrirà el 70% en el cas de noves operacions de préstec i el 60% per a renovacions.
Condicions Aval per a Pimes i autònoms

Per a préstecs de fins a 1,5 M €: 0,2% de comissió anual sobre el saldo de l'import avalat.

En principi, el cost de l'Aval haurà de ser assumit per les entitats financeres. 

Tipus d'interès

La suma del tipus d'interès més la comissió inicial que en cada cas apliqui l'Entitat de Crèdit no podrà superar la

TAE màxima establerta per ICO
( TAE max del 2,3% al 4,9%)

Les entitats hauran de traslladar als seus clients el benefici derivat de l'aval públic en forma, entre d'altres opcions, de menys interessos o més termini, o més finançament o període de carència del principal, etc.

Termini per sol•licitar la Línia d'Avals i on sol•licitar-los

Les entitats financeres poden sol•licitar l'aval per als préstecs i operacions subscrites amb autònoms i empreses formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020 i fins al 30 de setembre de 2020.

El termini de l'aval coincidirà amb el termini de l'operació, fins a un màxim de cinc anys.

*La sol•licitud ha d'efectuar-se davant qualsevol entitat financera que tingui subscrit amb l'ICO el pertinent acord de col.laboració. Més informació


Per a més informació 

Telèfon gratuït d'atenció al client: 900121121 (de dilluns a divendres de 9.00 h. a 19:00h)

Des del Servei de Promoció Econòmica (SEMPRE) restem a la vostra disposició per poder-vos assessorar en qualsevol consulta o aclariment.

Persona de contacte: Josep Badia / @ per consultes: badiatj@argentona.cat 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800