Ajuntament d'Argentona / Serveis / Cultura i Festes / Bases XII Premi Burriac, 2017
Bases XII Premi Burriac, 2017
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Recerca històrica i social sobre Argentona

Dotació: 2.000 € i publicació de l'obra guanyadora. Termini d'admissió d'originals: de l'1 al 15 de desembre de 2017, ambdós inclosos.

 1. L'Ajuntament d'Argentona convoca el PREMI BURRIAC 2017, amb l’ànim de promoure l'estudi i la recerca històrica i social d'Argentona. 
 2. El PREMI BURRIAC 2017 s'oferirà al millor treball d'investigació en el camp de la història, sociologia, antropologia, patrimoni cultural i artístic o ciències social en general, que tingui per objecte principal la vila d'Argentona.
 3. Els treballs han de ser d'autoria pròpia, inèdits i no han d'haver estat guardonats en altres certàmens ni han d'estar compromesos en tràmits de publicació amb cap editorial o presentats en altres premis pendents d'adjudicació. Un cop presentats, els treballs no podran ser retirats fins que no s'hagi fet públic el veredicte del jurat.
 4. La dotació del premi és de 2.000 € (dos mil euros) més l'edició de l'obra premiada, que serà publicada l'any següent a l'atorgament del premi. L'import del premi no podrà ser fraccionat i estarà sotmès a les retencions fiscal corresponent. El premi podrà declarar-se desert si cap treball presentat no reuneix els mèrits suficients per ser-ne mereixedor.
 5. Es poden presentar els treballs de forma individual o col·lectiva. En cas que es tracti d'un col·lectiu, cal designar una persona responsable de l'equip que serà la destinatària de la dotació.
 6. Els treballs que aspirin al PREMI BURRIAC 2017 hauran de tenir una extensió entre 100 i 250 pàgines numerades, hauran d'anar impresos en fulls de mida DIN-A4 per una sola cara i hauran d'estar escrits en català. Es presentaran quatre còpies del treball sobre el paper i una còpia en suport informàtic (CD o llapis de memòria). El treball es podrà acompanyar, sempre per complementar-ho, de tota mena de fotografies, imatges i/o gràfics que l'autor o autors considerin oportuns
 7. Els originals hauran de ser lliurats anònimament. El títol de l'obra figurarà a l'exterior d'un sobre tancat que contindrà nom,cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon de contacte i fotocòpia del DNI de l'autor o autors.
 8. El PREMI BURRIAC 2017 serà atorgat per un Jurat noomenat per l'Alcalde i el regidor de Cultura, Patrimoni i Educació, la composició del qual serà anunciada  oportunament. El veredicte del Jurat serà inapel·lable. El Jurat queda facultat per atorgar accèssits sense remuneració econòmica i proposar-ne   la publicació a l'Ajuntament d'Argentona, si ho considera oportú.
 9. El Jurat pot demanar informació complementària i convocar els aspirants per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-los l'ampliació o modificació del projecte per fer-lo més operatiu.
 10. L'autor o autors de l'obra guanyadora cedeixen en exclusiva a l'Ajuntament d'Argentona els drets d'explotació de l'obra que inclou reproducció, distribució, comunicació i transformació de l'obra i renuncien explícitament a qualsevol compensació econòmica per la publicació que no sigui la dotació del premi. Si en el termini de quatre anys no s'hagués exercit aquest dret, L'Ajuntament d'Argentona pedrera la exclusivitat dels drets d'explotació i els autors podran disposar lliurament de la publicació dels seus treballs, fent constar, en cada edició que se'n pugui fer, la menció expressa del premi concedit a la portadella, i n'hauran de lliurar quinze exemplars a l'Ajuntament d'Argentona.
 11. L'autor o autors de l'obra guanyadora rebran, per part de l'Ajuntament  d'Argentona, 15 exemplars editats.
 12. Els treballs es presentaran a l'Ajuntament d'Argentona (c/ Gran,59  08310 Argentona), de l'1 al 15 de desembre del 2017, ambdós inclosos, de 8.30 a 14h i els dijous de 16 a 19 h. L'Ajuntament d'Argentona lliurarà un document de rebut identificat amb un número de registre específic del PREMI BURRIAC 2017.
 13. El veredicte del Jurat es donarà a conèixer en el decurs de l'acte de lliurament  del premi, inclòs dins la programació d'actes de la Diada de Sant Jordi 2018, en un lloc i hora que s'anunciarà oportunament.
 14. L'Ajuntament d'Argentona es quedarà, per a l'arxiu, una còpia de tots els treballs presentats. La resta de còpies podran ser retirades en el termini de trenta dies naturals després de l'acte de lliurament del premi. Si no han estat retirades en el termini assenyalat s'entendrà que els autors o autores renuncien a les còpies respectives. Per retirar les obres, caldrà presentar el rebut que se'ls hagi lliurat en el moment de presentar-les.
 15. La participació al PREMI BURRIAC 2017 suposa la total acceptació d'aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases o la seva interpretació serà competència de l'Alcalde d'Argentona.

Argentona, abril de 2017

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800