Consell del Patrimoni
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Què és el Consell Municipal del Patrimoni?

El Consell del Patrimoni és l’òrgan de participació ciutadana que vetlla per la preservació dels béns culturals materials i immaterials d'interès local i nacional, ja siguin de caràcter arquitectònic, arqueològic, paisatgístic, ambiental, natural, històric o cultural. Es regula pel seu propi reglament.

Membres

El Consell del Patrimoni estarà integrat per persones argentonines o vinculades a Argentona i la seva composició compta amb un/a President/a (regidor/a de Cultura i Patrimoni) i els/les vocals següents:

  • El/la regidor/a d'Urbanisme.
  • 1 membre a proposta del Centre d'Estudis Argentonins.
  • 1 membre a proposta de l'entitat Natura.
  • 1 arquitecte/a a proposta del Col•legi d'arquitectes.
  • 3 ciutadans o ciutadanes vinculats/des amb alguna o vàries de les diferents vessants del patrimoni competència del consell a proposta dels grups municipals de l'Ajuntament d'Argentona amb el consens d'almenys 12 regidors/es.
  • 2 ciutadans o dues ciutadanes vinculats/des amb alguna o vàries de les diferents vessants del patrimoni competència del consell a proposta del Consell de Cultura.
  • 1 ciutadà o una ciutadana vinculat/da amb alguna o varies de les diferents vessants del patrimoni competència del consell a proposta del Consell de la Vila.
  • 1 membre a proposta de la Junta de Govern del Patronat Municipal del Museu del Càntir.
  • 1 ciutadà/na vinculat/da amb alguna o vàries de les diferents vessants del patrimoni competència del consell a proposta de les associacions de veïns i veïnes de barris o àmbit territorial de la vila.
  • 1 ciutadà/na vinculat/da amb alguna o vàries de les vessants del patrimoni competència del consell a proposta de les plataformes ciutadanes que en els seus estatuts contemplin expressament la protecció del patrimoni en qualsevol de les seves vessants.
Periodicitat de les reunions

El Consell del Patrimoni es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos en sessió ordinària , concretament, el tercer dilluns de cada mes a les 20.00 hores. En sessió extraordinària, es reunirà prèvia convocatòria del/de la president/a del consell, a instància pròpia o de sol•licitud d'una quarta part dels seus membres.

Renovació

Els i les membres del Consell del Patrimoni es renovaran cada quatre anys, sense perjudici que qui els hagi proposat, proposi a l'alcalde la seva substitució per un/a altre/a membre. El/la membre designat/da en substitució d'un altre/a, acabarà el seu mandat quan li hagués correspost acabar a la persona substituïda.

Si una persona en vol formar part, s'ha de posar en contacte amb areacultura@argentona.cat i acreditar els mèrits corresponents.

Difusió prèvia de les reunions

S'informa de les reunions del Consell del Patrimoni mitjançant l'agenda del web municipal. Les sessions se celebren a la Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Argentona o al Saló de Plens de l'Antic Ajuntament.

*Si vols posar-te en contacte amb el Consell del Patrimoni per traslladar algun suggeriment o qüestió, envia un correu electrònic a areacultura@argentona.cat. Els ciutadans i ciutadanes particulars i entitats es podran dirigir al Consell en temes de la seva competència sempre a través de l'Alcaldia o de les Conselleries d'Urbanisme o Cultura. En cap cas, el Consell Municipal del Patrimoni mantindrà relacions directes ni assessorarà persones o entitats particulars.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800