Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Educació
Quines són les funcions de l'Àrea d'Educació?

L´Àrea d´Educació de l´Ajuntament d´Argentona gestiona i administra les competències municipals en matèria d´educació. El seu objectiu és contribuir a la qualitat de l´educació promovent la millora de l´èxit escolar treballant en la promoció de la igualtat d´oportunitats:

  • Promovent canals de comunicació i interrelació entre els diferents sectors de la comunitat educativa per tal d´assolir objectius comuns. 
  • Creant, gestionant i coordinant serveis i projectes de l´àmbit educatiu i formatiu, dins i fora dels centres escolars.

Per tal d´assolir aquests objectius es gestionen les competències municipals en matèria d´educació i es participa amb altres administracions en la planificació educativa.

Es fomenten  polítiques i activitats  de participació educativa relacionades  amb l'entorn, la llengua, la cultura, la salut, el lleure, el medi ambient, la qualificació professional, l'esport, la igualtat i d'altres de caràcter social. 

Centres EducatiusPre-inscripció escolarpastilla web calendari escoles bressol
Calendari escolarProjectes i preusFitxa us centres educatius
PFICEM pestanyaPreinscripció Escoles Bressol

Compromís de qualitat

A l´àrea d´Educació de l´Ajuntament d´Argentona es treballa amb indicadors qualitatius i quantitatius a partir dels quals s´elabora una memòria que recull la valoració de tots els projectes, de manera que aquests es puguin anar millorant.

Pel que fa als PFI, anualment s´encarrega una auditoria externa d´avaluació de la seva gestió. 

El Consell Escolar Municipal és l´espai on trimestralment la comunitat educativa comparteix experiències.

D´altra banda, des de l´Àrea d´Educació es participa de manera transversal en projectes d´altres àrees de l´Ajuntament d´Argentona com el Projecte DIL de Promoció Econòmica i el Projecte d´habilitats parentals i èxit escolar de Serveis Socials.

Condicions d'accés

Drets de les persones usuàries

El dret a l´educació és fonamental regulat a l´article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans, així com a l´article 27 de la Constitució Espanyola i a l´article 3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol d´Educació (LEC).

Deures de les persones usuàries

S´espera que les persones que facin ús dels serveis i/o prenguin part de les activitats i projectes impulsats per l´Àrea d´Educació de l´Ajuntament d'Argentona facin un bon ús dels espais i les infraestructures municipals, així com que respectin els materials i instal·lacions proporcionades. L´ús de les Escoles Bressol Municipals, està regulat per un reglament propi.

Ajudeu-nos a millorar

En el cas del PFI, es disposa d´una bústia de queixes i suggeriments específica per a usuaris a situada a l´Escola Sant Miquel del Cros (Av. Mediterrània, s/n). Per a la resta de qüestions relacionades amb la gestió dels projectes que duu a terme l'Àrea d´Educació de l'Ajuntament d'Argentona, us podeu adreçar a la Tècnica d'Educació, Ana Petit, al correu electrònic petitfa@argentona.cat