Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Transparència / Comissions Informatives
Comissions Informatives
Publicat el 20.12.2017
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Les Comissions Informatives són òrgans complementaris dels òrgans de govern, creats amb l’objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal. Les seves sessions no seran públiques però hi podran assistir els/les regidors/es que no en formin part, amb veu però sense vot, prèvia comunicació al/a la president/a.

En el si de les Comissions Informatives es dóna compte dels decrets signats per l’alcalde/ssa, delegats/des i presidents/tes de les Comissions informatives i dels acords de la Comissió de Govern, així com de les línies d’actuació dels diferents departaments municipals. La Comissió també informa les propostes que ha d’aprovar el Ple.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

Calendari: un cop al mes, els dimarts abans del dilluns de celebració del Ple Corporatiu a les 18.45 hores.

Components de la Comissió:

President titular:           Pere Móra i Juvinyà

President suplent:         Arnau Aymerich Casas

Vocals:                

 • Titular: F. Xavier Collet Diví/ Suplent: Montserrat Matas Oliveras
 • Titular: Eudald Calvo Català / Suplent: Guillem Saleta Perejoan
 • Titular: Carles Martínez i Quiroga / Suplent: Pere Móra i Juvinyà
 • Titular: Salvador Casas i Burgués / Susana López Rico
 • Titular: Juan Francisco Fragoso Escribano
 • Titular: Àngel Puig Boltà
 • Titular: Eusebi Traby Ysalgue, regidor no adscrit

Secretària: la Secretària de la Corporació


Competències:

 • Urbanisme, Medi Ambient, Sanitat, Habitatge, Espai Públic

 

Funcions:

 • Donar-se per assabentats dels decrets signats, dels acords de la Junta de Govern Local, de les propostes de donar compte de resolucions i de les línies d’actuació que presentin els ponents.

Tornar


COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS generals i personals

Calendari: un cop al mes, els dimarts abans del dilluns de celebració del Ple Corporatiu a les 18.30 hores.

Components de la Comissió:

President titular:             Arnau Aymerich Casas

President suplent:          Eudald Calvo Català

Vocals:                

 • Titular: Pep Masó Nogueras / Suplent: Montserrat Capdevila Cañadas
 • Titular: Guillem Saleta Perejoan / Suplent: Aina Gómez Herrera
 • Titular: Carles Martínez Quiroga / Suplent: Pere Móra i Juvinyà
 • Titular: Susana López Rico / Suplent: Salvador Casas Burgués
 • Titular: Juan Francisco Fragoso Escribano
 • Titular: Àngel Puig Boltà
 • Titular: Eusebi Traby Ysalgué, regidor no adscrit

Secretària: La Secretària de la Corporació


Competències:

 • Alcaldia, Administració General, Mitjans de Comunicació, Governació, Mobilitat, Recursos Econòmics, Recursos Humans, Participació i Transparència, Innovació Tecnològica, Joventut, Festes, Esports, Cultura i Patrimoni, Educació, Cohesió, Benestar Social i Igualtat.


Funcions: 

 • Donar-se per assabentats dels decrets signats, dels acords de la Junta de Govern Local i de les línies d’actuació que presentin els ponents.
 • Informar favorablement i desfavorablement les propostes d'acord que hagi d'aprovar el Ple.


Tornar


COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Calendari: El/La president/a haurà de convocar la Comissió especial de comptes abans de l’1 de juny de cada any. Es convocaran les sessions que es creguin convenients per proporcionar la informació necessària als seus i les seves membres. Els comptes hauran de ser aprovats abans de l’1 de setembre.

Components de la Comissió:

President titular:            Eudald Calvo Català

President suplent:         Arnau Aymerich Casas

Vocals:                

 • Titular: Pep Masó Nogueras / Suplent: Montserrat Capdevila Cañadas
 • Titular: Guillem Saleta Perejoan / Suplent: Aina Gómez Herrera
 • Titular: Carles Martínez Quiroga / Suplent: Pere Móra i Juvinyà
 • Titular: Susana López Rico / Suplent: Salvador Casas Burgués
 • Titular: Juan Francisco Fragoso Escribano
 • Titular: Àngel Puig Boltà
 • Titular: Eusebi Traby Ysalgué, regidor no adscrit

Secretària: La Secretària de la Corporació


Funcions:   Supervisió dels comptes municipals i emetre’n l’informe preceptiu.

Tornar

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800