Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Pāgines
Consell Escolar Municipal
Quč és el Consell Escolar Municipal?

L’objectiu del Consell Escolar és esdevenir un organisme de participaciķ i consulta dels sectors relacionats en la programaciķ de l’ensenyament no universitari dins l’āmbit municipal d’Argentona. Exerceix una funciķ assessora davant l’administraciķ corresponent, podent elevar informes i propostes sobre qüestions relacionades amb les seves competčncies, i especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu.

Membres

El Consell Escolar queda estructurat en President/a (Regidor/a d’Educaciķ), Secretari/āria i Plenari del Consell, format per:

  • 6 membres de l’Ajuntament d’Argentona.
  • 6 membres del sector de directors/es i titulars de centres (5 del sector públic i 1 del sector privat).
  • 6 membres del sector de mestres i professors/es (5 del sector públic i 1 del sector privat).
  • 6 membres del sector pares i mares.
  • 6 membres del sector alumnes.
  • 3 membres del sector de personal d’administraciķ i serveis.

Podran assistir a les reunions del Consell Escolar Municipal, amb veu i sense vot, tčcnics/ques de l’ārea d’educaciķ o d’altres ārees d’actuaciķ municipal relacionades amb l’educaciķ.

El Consell Escolar podrā solˇlicitar l’assistčncia, amb veu i sense vot, d’altres tčcnics/ques o especialistes les opinions i coneixements dels quals puguin ser considerats d’importāncia pel tema o temes a tractar.

Es compta amb una Comissiķ Permanent i comissions de treball.

Periodicitat de les reunions

El Plenari del Consell es reuneix de forma ordināria una vegada al trimestre més una reuniķ a principis del curs escolar i una altra a l’acabament.

La Comissiķ Permanent es reunirā sempre que calgui, i en tot cas, abans del Plenari.

Les convocatōries extraordināries del Plenari o de la Comissiķ Permanent poden ser a iniciativa del/de la President/a o per solˇlicitud d’un terį dels seus membres.

Renovaciķ

Els i les membres del Consell Escolar Municipal ho seran per un període de dos cursos escolars, excepte els representants de l’Ajuntament, que es renovaran cada cop que es constitueixi l’Ajuntament com a conseqüčncia de la realitzaciķ d’eleccions municipals.

El/La ciutadā/na que en vulgui formar part ha de pertānyer a algun dels sectors (corporaciķ municipal, mestres, pares o mares d’alumnes, personal d’administraciķ i serveis, direcciķ de centre públic o privat).

El president del  Consell convida a participar als membres de cada sector, que a la vegada sķn nomenats pel centre escolar, associaciķ o estament a quč pertanyen.

Difusiķ prčvia de les reunions

Qualsevol veí o veīna pot manifestar i/o solˇlicitar al/a la president/a del Consell,  la seva voluntat d’assistir-hi puntualment.

Es pot assabentar de quan i on se celebra consultant a l’ārea d’educaciķ de l’Ajuntament d’Argentona o a través de l’agenda del web municipal.

* Si vols posar-te en contacte amb el Consell Escolar Municipal per traslladar algun suggeriment o qüestiķ, envia un correu electrōnic a  petitfa@artgentona.cat o truca al 93 7974900.

T'ha estat útil aquesta informaciķ?  Sí  No