Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Pāgines
Ple municipal


ple Gener 2016Les sessions del Ple de l'Ajuntament d'Argentona se celebren ordināriament el primer dilluns de cada mes, tret de l'agost, a les 18:30 hores a la sala de Plens de l’antic Ajuntament (c/ Gran, 61). Les sessions sķn públiques i d'accés lliure.

Les sessions plenāries sķn retransmeses en directe per Rādio Argentona a través del 104.6 FM i via online des del web municipal, a l'enllaį de Rādio en DIRECTE

COMPETČNCIES
 • Controlar i fiscalitzar els ōrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participaciķ en organitzacions supramunicipals, l’alteraciķ del terme municipal, la creaciķ o la supressiķ de municipis i d’entitats d’administraciķ descentralitzada, la creaciķ d’ōrgans desconcentrats, l’alteraciķ de la capitalitat del municipi, el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopciķ o la modificaciķ de la bandera, l’ensenya o l’escut.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenaciķ i gestiķ establerts en la legislaciķ urbanística.
 • Aprovar el reglament orgānic i les ordenances.
 • Crear i regular ōrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de carācter tributari, aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competčncia i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa a l’alcalde o a la comissiķ de govern, adquirir patrimoni i fer operacions de crčdit la quantia dels quals excedeix del 5% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
 • Aprovar les formes de gestiķ dels serveis i els expedients de municipalitzaciķ.
 • Acceptar la delegaciķ de competčncies feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competčncia a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relaciķ dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecciķ de personal i per als concursos de provisiķ de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementāries dels funcionaris i el nombre i el rčgim del personal eventual, tot aixō en els termes establerts per la legislaciķ sobre funciķ pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporaciķ, llevat del que estableix l’article 99.4 de la Llei de Bases del Rčgim Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • Alterar la qualificaciķ jurídica dels béns de domini públic.
 • Alienar el patrimoni.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovaciķ exigeix una majoria qualificada.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
 • La votaciķ sobre la mociķ de censura a l’alcalde, la qual es regeix pel que disposa la legislaciķ electoral general.
   

* Aquesta informaciķ s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat.

T'ha estat útil aquesta informaciķ?  Sí  No
AJUNTAMENT D'ARGENTONA Š 2014