Junta de Govern
Publicat el 20.12.2017
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

La Junta de Govern Local celebra sessió ordinària cada setmana, els divendres a les 9:00 hores. S'obre la participació a les sessions a la resta de grups municipals.

COMPONENTS DE LA JUNTA DE GOVERN
 • Alcalde-President: Il•lm. Eudald Calvo Català (CUP) 
 • Regidors: 
 • Pere Móra i Juvinyà (ERC) 
 • Àngel Puig Boltà (ICV) 
 • Guillem Saleta Perejoan (CUP) 
 • Carles Martínez i Quiroga (ERC) 
 • Aina Gómez Herrera (CUP)

Secretària: La Secretària de la Corporació

COMPETÈNCIES
 • Concessió i denegació de llicències d’obres majors, concessió i denegació de llicències de parcel•lació, agrupació i segregació i concessió i denegació de llicències de primera ocupació.
 • Concessió, denegació i baixes de llicències de guals i entrada de vehicles.
 • Llicències ambientals i d’activitats (concessió, denegació, canvi de noms).
 • Aprovació de padrons la gestió de la qual no ha estat delegada a la Diputació de Barcelona, devolució d’ingressos indeguts, devolució de recursos en matèria tributària la gestió dels quals no ha estat delegada a la Diputació de Barcelona, fraccionament i ajornament de pagament, baixes de valor, devolució de fiances a contractistes i concessió de bestretes a funcionaris.

Ordres del dia i acords Juntes de Govern

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800