Igualtat i Solidaritat
 
Pla d'Igualtat
Instrument polític-tècnic per aplicar la perspectiva de gènere i guiar les actuacions municipals d'acord a uns eixos estratègics
 • El III Pla d'Igualtat és l'instrument estratègic del que es dota l'ajuntament per aplicar i introduir  la perspectiva de gènere a la política local . El Pla és alhora un marc de referència per a tots els departaments de l'ajuntament per incorporar de manera transversal la perspectiva de gènere. També incorpora accions cap a la ciutadania, les entitats i els centres del nostre àmbit territorial.

  III Pla d'Igualtat 

  EIXOS
  1. Organització Municipal: promoure una cultura de treball per introduir la perspectiva de gènere
  • Mecanismes de treball transversal  per generar sinergiesde treball i actuacions coordinades en totes les àrees.

   Vetllar perquè les contractacions externes contemplin mesures socials i la subcontractació d'empreses d'economia social. 

  • Protocol per l'abordatge de l'assetjament laboral
  2. Prevenció i atenció a les situacions de violències masclistes
  3. Coeducació i educació per l'igualtat
  • Implementació de la perspectiva de gènere.
  • Prevenció de l'assetjament i el ciberassetjament als centres escolars.
  4. Salut

  5. Territori

  • Foment dels espais de relació.
  • Reducció de les zones que generen inseguretat
  • Millora dels usos socials de l'espai públic  per caminar cap a una vila urbanísticament inclusiva.

  6. Treballs i usos dels temps
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800