Ajuntament d'Argentona / Serveis / Educació / Preinscripció Escoles Bressol Municipals Curs 2020-21
Preinscripció Escoles Bressol Municipals Curs 2020-21
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
llars_infants

El calendari de preinscripció i matrícula a les Escoles Bressol Municipals està subjecte a
l'evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions i mesures decretades per les autoritats sanitàries

>> ON FER LA PREINSCRIPCIÓ

La sol·licitud de preinscripció es formalitza amb el model de sol·licitud disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Argentona per mitjans telemàtics. Podrà presentar-se la documentació escanejada o fotografiada.

Documentació:

Pel fet de formalitzar la preinscripció, esteu autoritzant l'Ajuntament a la consulta de les dades necessàries per completar el tràmit.
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, i en el termini establert, cal presentar:

 • a) DNI de la persona sol·licitant (pare, mare,  tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. 

Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. Quan el domicili habitual que s'al.lega no coincideix amb l'adreça que hi ha al DNI, amb el de la targeta de residència, o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant de convivència de l'alumne. En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l'adreça correcta dins el termini per la matricula.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral  o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

 • b)  DNI de l'alumne, en cas en que tingui
 • c)  Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

>> QUI POT FER LA PREINSCRIPCIÓ

Es podran preinscriure a les escoles bressol municipals d'Argentona, els infants nascuts des de l'1 de gener de 2018 fins al 14 de maig de 2020.

Els grups d'infants es dividiran de la següent manera:

 • Nascuts el 2018: Grup de 2 a 3 anys.
 • Nascuts el 2019: Grup de 1 a 2 anys.
 • Nascuts el 2020: Grup de 0 a 1 any.

Si el centre té vacants, pot atendre al llarg del curs nens i nenes a partir de, com a mínim, 16 setmanes d'edat complertes el dia 3 de setembre de 2020, data d'inici del curs.

>> CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM I. Criteris generals

 • 1. Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen. Quan l'alumne té germans escolaritzats al centre o pares, mares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts. Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.

Documentació a aportar: Marcar la casella corresponent (el centre ho comprovarà directament).

 • 2. Proximitat del domicili de l'alumne al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet. Quan el domicili habitual és a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

Documentació a aportar: Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral  o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

 • 3. Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Documentació a aportar: Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 • 4. Discapacitat de l'alumne, el pare, la mare, germanes o germans. Quan l'alumne, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Documentació a aportar: targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament Treball, Afers Socials  i Famílies o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. Es consideraran afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els   pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

II. Criteris complementaris

 • 1. Família nombrosa o monoparental. Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Documentació a aportar: Carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

 • 2. En cas de preinscripció per més d'un/a fill/a. 15 punts

Documentació a aportar: Marcar la casella corresponent i es comprovarà d'ofici.

III. Altres situacions previstes a la norma

 • 1. En cas d'altres situacions previstes en la norma, si s'al·lega el trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere:

Documentació a aportar: documentació acreditativa de la circumstància; la comissió de baremació ha de valorar aquesta documentació.

PRESENTACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

 • S'accepta la presentació per mitjans telemàtics de documentació escanejada o fotografiada per les dues cares quan escaigui i sempre amb bones condicions de llegibilitat. En tot cas, l'Ajuntament podrà requerir que es presenti la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.
 • Només es valoraran a efectes de baremació les circumstàncies que s'acreditin documentalment dins del període de presentació de sol·licituds
 • La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat (es perden els punts) que puguin correspondre en relació al criteri afectat.

Excepcionalment i només en els casos que no sigui possible es podrà fer de manera presencial a l'Ajuntament d'Argentona mitjançant cita prèvia. Per consultes diverses relacionades amb les preinscripcions, envia un correu a oac@argentona.cat o truca al telèfon 937974900

>> LA MATRÍCULA a les Escoles Bressol Municipals. CURS 2020 - 2021

Per saber si heu obtingut plaça, podreu consultar les llistes definitives que es publicaran el 23 de juny de 2020. També podreu informar-vos del dia, hora i lloc per formalitzar la matrícula.
Segons normativa, a tots els grups es fa reserva d'una plaça per a infants amb necessitats educatives (NEE).

En cas de no ser ocupada, s'ocupa com a vacant ordinària.

A partir del 29 de juny s'inicia el període de matrícula. Si hi ha renúncies, les places s'oferiran seguint l'ordre de la llista.

>> Formalització de la matrícula

El model de sol·licitud de matrícula junt amb tota la documentació que cal presentar annexada amb la matrícula estarà disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Argentona i s'haurà de presentar per mitjans telemàtics. Excepcionalment, només en els casos que no sigui possible, es podrà fer de manera presencial a l'Ajuntament d'Argentona mitjançant cita prèvia.

 • 1. Instància demanant la matriculació a l'escola bressol degudament complimentada.
 • 2. Fitxa de l'alumne
 • 3. Fitxa d'escolarització de l'alumne
 • 4. Carta de compromís educatiu
 • 5. 2 fotografies del nen o nena
 • 6. Targeta sanitària de l'infant o targeta de MUFACE
 • 7. Certificat mèdic conforme el nen/a pot assistir a l'escola
 • 8. Imprès de domiciliació bancària on constin les dades del compte corrent per domiciliar el pagament del servei.
 • 9. Carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un  certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on costin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • 10. Full del dret d'imatge.
 • 11. DNI de la persona sol·licitant, renovat amb la nova adreça, en cas de no haver-se pogut presentar en el  període de  preinscripció.
 • 12. Abonar l'import corresponent a la matrícula i a la mensualitat de juliol del curs escolar, d'acord  amb el que s'estableix a l'ordenança vigent.

S'accepta la presentació per mitjans telemàtics de documentació escanejada o fotografiada per les dues cares quan s'escaigui i sempre amb bones condicions de llegibilitat. En tot cas, l'Ajuntament podrà requerir que es presenti la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.

El termini per realitzar la matrícula és el 10 de juliol, si no es formalitza la matricula en el període establert es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

La formalització de la matrícula porta implícita l'acceptació del Reglament de règim Intern de les escoles bressol municipals d'Argentona.

El procés de preinscripció i matrícula a les Escoles Bressol Municipals d'Argentona està subjecte a l'evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte.

>>COM ES TRAMITA LA PREINsCRIPCIÓ O MATRÍCULA

Per tal de sol•licitar telemàticament la preinscripció / matrícula, caldrà seguir els següents passos:

1. ACCEDIR A LA SEU ELECTRÒNICA

 • Seleccionar el mètode d'identificació electrònica, indicant el vostre codi d'accés. Cliqueu a l'enllaç seu electrònica
 • Accedireu al document d'Instància Genèrica i haureu d'omplir les dades sol·licitades
 • En l'apartat de sol•licito haureu de posar: preinscripció o matrícula a l'escola bressol (especificar quina i per a quin alumne (nom i any de naixement).
 • Després haureu de clicar l'opció adjuntar-hi documents, en aquest apartat caldrà anar afegint tots els documents/ models que us demanem: primer la sol·licitud de preinscripció o matrícula (veure MODEL), i els documents (consulteu preinscripció o matrícula d'aquesta pàgina). Per presentar els documents cal que aquests estiguin identificats de la següent manera:
  • PREINSCRIPCIÓ: omplir instància genèrica, i ADJUNTAR:
   • SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ (model adjuntat a l'inici), i
   • LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ (en un únic bloc)
    • DNI pare/mare o tutor legal
    • DNI infant, en cas de ternir-ne
    • Llibre familia
    • Criteris alegats
   • Aquest bloc haurà d'estar identificat de la següent manera:
    • Grup d'edat + Nom Escola Bressol escollida en primera opció+ Nom nen/a + documents preinscripció. Exemple( 0-1 Bosquet + Nom i Cognom nen/a + documents preinscripció).
  • MATRICULA: omplir instància genèrica, i ADJUNTAR:
   • SOL·LICITUD DE MATRÍCULA (pendent adjuntar model), i
   • LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ (cal presentar una única sol.licitud adjuntant tres blocs de documents)
    • Bloc 1: Dades personals
     • DNI pare/mare
     • DNI Infant (només en cas de tenir-ne)
    • Bloc 2: Dades acadèmiques
     • Fitxa alumne
     • Fitxa escolarització
     • 2 fotografies nen/a
     • Certificat mèdic
     • Targeta sanitària
     • Carnet de vacunes
     • Carta de compromís educatiu
     • Autorització alimentació
     • Full autorització dret imatge
    • Bloc 3: Dades bancàries
     • Imprès domiciliació bancària
     • Autoliquidació
     • Comprovant de pagament bancari
   • Aquests blocs de documents  hauran  d'estar identificats de la següent manera:
    • Grup d'edat + Nom Escola Bressol + Nom nen/a + nom del bloc
    • Exemple: 0-1 Cargol Nom i Cognom nen/a dades personals
     • 0-1 Cargol Nom i Cognom nen/a dades acadèmiques
     • 0-1 Cargol Nom i Cognom nen/a dades bancàries.
   • (tota sol·licitud de matricula ha de portar annexada aquests 3 blocs de documents)
 • Un cop afegits aquests documents, haureu de clicar seleccionar documents a signar. Haureu de clicar TOTS els botons que surten al costat dret dels documents adjuntats i després clicar firmar
 • Un cop signat, tornareu a la instància genèrica, i podeu acabar d'omplir l'apartat de: Informació de la sol•licitud (sol•licitar la informació posterior, per mitjans electrònics i/o pel vostre compte de correu, i d'altres).
 • Un cop hagueu omplert tota la sol·licitud, haureu de clicar continuar, i tornareu a la instància genèrica, per fer-ne un últim repàs. Si tota la informació és correcte, d'acord amb el que es sol•licita, haureu de clicar enviar sol•licitud. A continuació se us demanarà la signatura electrònica (el vostre codi), i ja tindreu tramitada la vostra sol•licitud.

2. ADJUNTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ

D'acord amb el tràmit a realitzar, haureu d'adjuntar la corresponent documentació de Preinscripció o Matrícula. Caldrà adjuntar el model de la sol·licitud de preinscripció o matrícula (fer l'enllaç corresponent a cada una d'elles), i que els interessats s'ho descarreguin per omplir i adjuntar a la instància genèrica junt amb els documents corresponents.

>> CALENDARI 2020

Període de presentació de sol·licituds en suport informàtic:

Seu Electrònica - Educació

del 2 al 8 de juny, ambdós inclosos.

Excepcionalment i només en els casos que no sigui possible es podrà fer de manera presencial a l'Ajuntament d'Argentona mitjançant cita prèvia, per mail oac@argentona.cat o bé al telèfon 937974900.


del 4 al 8 de juny, ambdós inclosos.
Publicació de la llista de sol·licitud amb la puntuació provisional: Llista provisional12 de juny de 2020

Termini de reclamació:Les reclamacions es podran fer a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Argentona o de la Bústia d'Educació de la pàgina web de l'Ajuntament d'Argentona.

Finalitzat aquest termini l'òrgan competent les resol.

15 i 16 de juny de 2020
Sorteig del número de desempat:  
A causa de la situació de crisi sanitària, el sorteig no serà públic.
17 de juny de 2020
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i, si s'escau, de la llista d'espera: Llista definitiva23 de juny de 2020
Període de matrícula en suport informàtic:del 29 de juny al 10 de juliol de 2020, ambdós inclosos.
Període de matrícula amb cita prèvia:del 7 al 10 de juliol de 2020, ambdós inclosos.
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800