Ajuntament d'Argentona
  • Servei destinat a donar suport a les persones i/o famílies amb situació de manca d'autonomia. Suport en la cura personal i de la llar per a famílies i/o persones amb manca d'autonimia per a poder continuar en el seu domicili en les millores condicions intentant millorar la seva autonomia personal.
Publicat el 16.02.2021