Ajuntament d'Argentona
  • Es tracta d'un suport econòmic puntual a la persona per fer front a les necessitats més bàsiques com l'alimentació,  l'habitatge o el subministrament. L'objectiu es afavorir l'autonomia social de la persona. Les prestacions estan vinculades a un pla d'atenció social individual o familiar a proposta del professional referent.