Ajuntament d'Argentona
 • - Denominació: Cap de negociat de servei Serveis Territorials
  - Adscripció: Serveis territorials – Urbanisme
  - Tipus de lloc: Comandament – genèric
  - Règim: Funcionari de carrera
  - Escala: Administració general
  - Grup: A2/C1
  - Jornada de treball: Complerta
  - Tipus d'adscripció: Definitiva

 • Règim
  Adscripció definitiva
 • Complement destí
  Nivell 22
 • Complement específic
  13.620,74 euros
Publicat el 23.05.2023