Ajuntament d'Argentona
Què és el Pla de Barri?

El Pla de Barri de Sant Miquel de Cros és un projecte interdisciplinar que inclou actuacions urbanístiques, mediambientals, econòmiques i socials en què estan implicades diverses àrees de l'Ajuntament. El projecte està finançat el 50% per l'Ajuntament d'Argentona i el 50% pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El pressupost total atorgat és de 1.667.535€.

El Pla de Barri pretén assolir tres objectius complementaris, que defineixen els àmbits d'actuació previstos en el projecte i les repercussions que tindran:

- Reduir al màxim les deficiències urbanístiques.
- Augmentar la qualitat de vida dels veïns.
- Fomentar la cohesió social.

Llei de Barris

barris amb projectes

Per tal de rehabilitar de forma integral els barris de Catalunya que presenten un conjunt de problemàtiques concretes, la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

Aquesta llei establia la creació d'un fons econòmic a disposició dels ajuntaments que presentessin projectes d'intervenció integral que tinguessin com a objectiu la millora urbanística, social i econòmica dels barris.

Els projectes s'atorguen als barris que presenten dèficits en equipaments, dificultats de desenvolupament econòmic, baix nivell socioeducatiu i formatiu de la població, d'estructura social i demogràfica, etc.

Amb la Llei de Barris, l'Ajuntament d'Argentona ha buscat donar resposta a totes aquestes demandes per tal d'equiparar el barri a nivell urbanístic, social i econòmic, a la resta del municipi.

Projecte urbanístic Barri del Cros

Fase 1:

Plaça Blas Infante, Plaça de Sant Miquel del Cros i Avinguda Mediterrani

- Eliminar les filtracions cap als soterranis
- Millorar el sistema d'evacuació d'aigües.
- Rehabilitar els elements de ventilació exterior dels soterranis.
- Diversificar la ubicació de les jardineres i el mobiliari urbà.
- Millorar l'accessibilitat general.
- Renovar la qualitat urbana de l'espai públic.

Fase 2:

Plaça Sant Miquel del Cros

- S'urbanitza l'interior de la plaça conformant un espai públic continu des de les façanes dels blocs, solucionant problemes d'accessibilitat i dotant el barri d'un espai de qualitat urbana. Executat el 2015.

Carrer Joan Vilanova i Abril

- Reurbanització del carrer,  millorant la seva infraestructura de clavegueram i transformant l'actual espai fraccionat, conformant un espai públic continu que s'urbanitzarà uniformement a la resta del barri. Es preveu iniciar aquesta actuació al llarg del 2016.

Medi ambient i sostenibilitat

- Reposició i col·locació de nou arbrat, mesures per a millorar el reciclatge de residus.

Desenvolupament econòmic i social

- Programa de participació ciutadana, servei destinat a conciliar la vida familiar i professional, dinamització de l'activitat comercial, programa de foment del treball, programa de foment de la integració social i cultural.