Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Pere Móra Juvinyà

Lloc de naixement: MataróPere Móra

Càrrec: Regidor de govern, Cinquena Tinença d'Alcaldessa

Àrea: Obres Públiques i Habitatge

Partit polític: Unitat

Portaveu: Titular de la Junta de portaveus

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: Titular de la Comissió informativa de Serveis Generals i Personals, President titular de la Comissió informativa de Serveis Econòmics i Territorials i Suplent de la Comissió Especial de Comptes.

Correu electrònic: morajp@argentona.cat

Xarxes socials: -

Perfil:

Arquitecte tècnic i paisatgista, especialitzat en espai públic urbà.

Trajectòria professional:

Vocal del Maresme del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. Tècnic de l'Ajuntament de Mataró.

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Sense dedicació

Retribució anual bruta: Percepció per assistència a òrgans col·legiats

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència346 €173 €173 €346 €144 €144 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment. 

Publicat el 21.06.2019