Ajuntament d'Argentona
 • Què és i per a què serveix
  Procediment d'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal de la via pública per a la instal•lació de caseta de venda de productes pirotècnics, any 2021, a la Ctra. de Vilassar c/Bellavista.
 • Documentació necessària

   

  Enllaç al

  Perfil del contractant

  La participació en aquest procediment s'haurà de realitzar tal i com estableixen les bases (arxiu “Plecs de Clàusules Administratives”) i de manera telemàtica, i les sol•licituds es presentaran en la forma i termini indicats a l'anunci de licitació, mitjançant l'eina integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l'adreça web següent