Ajuntament d'Argentona
  • Ctra.NII, Mercat Flor i Planta Ornamental de Catalunya, km 639
  • Telèfon
    607851876
  • E-mail
    adv.baixmaresme@gmail.com
  • Les Agrupacions de Defensa Vegetal o ADV són entitats privades sense ànim de lucre que agrupen persones agricultores professionals i que tenen com a objecte col·laborar amb l'Administració per lluitar de manera col·lectiva contra agents nocius dels vegetals, d'acord amb els principis de gestió integrada de plagues (G.I.P.) i la utilització racional dels productes fitosanitaris i altres mitjans de defensa fitosanitària. Ho fan mitjançant l'establiment de programes d'actuació i la contractació de personal tècnic assessor en Gestió Integrada de Plagues.
    L'Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) del Baix Maresme es va formar l'any 1986, per iniciativa d'un grup de productors d'horta del  Maresme, per tal d'aconseguir millorar, a través d'assessorament tècnic, el control de plagues i malalties tot minimitzant l´ús de productes fitosanitaris, i així avançar cap a una agricultura més racional, més competitiva i més respectuosa amb el medi ambient i la salut humana. L'objectiu principal de l'ADV del Baix Maresme, és el control biològic de plagues, és a dir la utilització d'insectes depredadors i parasitoides, així com també altres mesures alternatives de lluita, per tal de reduir al màxim l´ús de pesticides