Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Antoni Segarra Torres
Antoni Segarra Torres
Publicat el 13.07.2023
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement: MataróToni Segarra

Data de naixement: 26-02-1940

Càrrec: Regidor a l'oposició

Partit polític: Unitat

Portaveu:

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: Suplent de la Comissió informativa de Serveis Econòmics i Territorials, suplent de la Comissió informativa de Serveis Ecònomics i Terrritorials i titular de la Comissió Especial de Comptes

Correu electrònic: segarrata@argentona.cat

Xarxes socials: -

Perfil: Enginyer Industrial. Catedràtic de Matemàtiques de Secundària 

Trajectòria professional: Apartat Educació: Academia CAPSI, Escola El Turó, Institut FP Barcelona-Besós, Institut FP Calella, Institut batxillerat Pla d'en Boet (Mataró, actualment Laia l'arquera)

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Sense dedicació

Retribució anual bruta: Percepció per assistència a òrgans col·legiats

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència394 €197 €197 €346 €164 €164 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800