Polítiques LGTBI
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Què son?

Les polítiques públiques LGTBI són el conjunt d'accions que les administracions públiques es porten a terme per combatre la discriminació en vers les persones gais, lesbianes, bisexuals, trans i intersex i millorar l'atenció de les necessitats d'aquest col·lectiu en els serveis públics.

Alhora aquests polítiques tenen també com a objectiu promoure de forma transversal la diversitat sexual i de gènere.

Quin és el seu origen?

Les polítiques locals LGTBI van iniciar-se al context català a la primera dècada dels anys 2000, i van rebre un important impuls arran de l'aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia del Parlament de Catalunya que en el seu primer article assenyala que “Aquesta llei té per objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i la no-discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat de Catalunya i els ens locals tenen competències.”

Alhora l'Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona han jugat un paper clau en el foment de les polítiques locals LGTBI de diverses ciutats i pobles de la demarcació de Barcelona.

Argentona participa també de la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, una plataforma des de la que diversos ens locals comparteixen bones pràctiques i impulsen reflexions i propostes per fer avançar les polítiques locals LGTBI al territori.

Des de quina perspectiva les abordem?

Des de l'Ajuntament d'Argentona pensem que les arrels de la LGTBIfòbia estan estretament vinculades amb els engranatges del sistema patriarcal que ordena de forma desigual els papers socials atorgats a homes i dones.

Entenem per exemple que la homofòbia que recau sobre molts homes és un càstig social per tenir comportaments que s'allunyen de la masculinitat tradicional.  

En tant que aquests fenòmens es retroalimenten entre sí, pensem que cal una mirada estratègica que articuli les polítiques LGTBI i les polítiques d'igualtat per dissenyar accions més eficients i transformadores al nostre municipi.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800