Ajuntament d'Argentona
Guia informativa i passos a seguir per empreses i aut˛noms

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, estableix per a les empreses i els autònoms:

  • En el seu article 34, moratòries de les cotitzacions socials a la Seguretat Social, de sis mesos, sense interès, el període de meritació del qual estigui comprès, en el cas de les empreses entre els mesos d'abril i juny de 2020, i en el cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020
  • En el seu article 35, ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari de la qual d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020, sent aplicable un interès del 0.5%.

Tant les moratòries com els ajornaments han de sol•licitar-se abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini reglamentari d'ingrés

> Moratòries (Article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març )

S'habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol•licitin i compleixin els requisits i condicions que s'establiran mitjançant una Ordre Ministerial (pendent de publicar-se). Aquestes quotes s'hauran d'abonar sis mesos després.

Ho podran sol•licitar les empreses i autònoms, sempre que les activitats que realitzin no s'hagin suspès en ocasió de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. En principi, segons fons de la S. Social, la moratòria no serà aplicable a les empreses que s'hagin acollit als Ertes i els autònoms als quals se'ls ha concedit la prestació extraordinària.

Afectarà el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, atès el període de meritació,

  • en el cas de les empreses estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020
  • en el cas dels treballadors per compte propi o Autònoms entre maig i juliol de 2020

Les sol•licituds de moratòria hauran de comunicar-se a la TGSS dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d'ingrés corresponents als períodes de meritació.

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos següents al de la sol•licitud, a través dels mitjans assenyalats en l'apartat segon d'aquest article. No obstant això, es considerarà realitzada aquesta comunicació amb l'efectiva aplicació de la moratòria per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social en les liquidacions de quotes que es practiquin a partir del moment en què es presenti la sol•licitud.

A. Sol•licitud i terminis de presentació de les moratòries per a empreses. 

Tenint en compte que les moratòries es poden sol•licitar, en el cas de les empreses, respecte dels períodes de liquidació d'abril, maig i juny, a ingressar respectivament, en els mesos de maig, juny i juliol de 2020, en els 10 primers dies naturals de cada termini reglamentari d'ingrés, la sol•licitud de la moratòria de cada període de liquidació es podrà presentar en els següents terminis: 

1. Entre l'1 i el 10 de maig: Es podrà sol•licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació d'abril, maig o juny de 2020. És a dir, es podrà sol•licitar la moratòria de tots els períodes de liquidació indicats, o només d'un d'ells o de dos.

2. Entre l'1 i el 10 de juny: Es podrà sol•licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig i juny de 2020. De la mateixa forma al cas anterior, es podrà sol•licitar la moratòria dels dos períodes de liquidació indicats, o només d'un d'ells.

3. Entre l'1 i el 10 de juliol: Es podrà sol•licitar la moratòria de les quotes corresponents al període de liquidació de juny.

B. Sol•licitud i terminis de presentació  de les moratòries per a treballadors per compte propi o Autònoms. 

Tenint en compte que les moratòries es poden sol•licitar, en el cas dels treballadors per compte propi o Autònoms, respecte dels períodes de liquidació de maig, juny i juliol de 2020, en els 10 primers dies naturals de cada termini reglamentari d'ingrés, la sol•licitud de la moratòria de cada període de liquidació s'haurà de presentar en els següents terminis:

1. Entre l'1 i el 10 de maig: Es podrà sol•licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig, juny o juliol de 2020. És a dir, es podrà sol•licitar la moratòria de tots els períodes de liquidació indicats, o només d'un d'ells o de dos. 

2. Entre l'1 i el 10 de juny: Es podrà sol•licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació de juny i juliol de 2020. De la mateixa forma al cas anterior, es podrà sol•licitar la moratòria dels dos períodes de liquidació indicats, o només d'un d'ells.  

3. Entre l'1 i el 10 de juliol: Es podrà sol•licitar la moratòria de les quotes corresponents al període de liquidació de juliol.

> Ajornaments (Article 35 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març)

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social, sempre que no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol•licitar l'ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari de la qual d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020, sent aplicable un interès del 0,5%.

L'ajornament COVID no podrà aplicar-se quan:

• L'empresa presenta deute amb la Seguretat Social o

• Un ajornament en vigor pel període de liquidació anterior al mes de març, o

• La sol•licitud no es realitzés en els termes previstos en el Reial decret llei 11/2020.

S'hauran de sol•licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini reglamentari d'ingrés que tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020.

A. Sol•licitud i terminis de presentació dels ajornaments per a empreses. 

1. Entre l'1 i el 10 d'abril: Es podrà sol•licitar l'ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de març. 

2. Entre l'1 i el 10 de maig: Es podrà sol•licitar l'ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació d'abril. 

3. Entre l'1 i el 10 de juny: Es podrà sol•licitar l'ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de maig.

B. Sol•licitud i terminis de presentació dels ajornaments per a treballadors per compte propi o Autònoms: 

1. Entre l'1 i el 10 d'abril: Es podrà sol•licitar l'ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació d'abril. 

2. Entre l'1 i el 10 de maig: Es podrà sol•licitar l'ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de maig.  

3. Entre l'1 i el 10 de juny: Es podrà sol•licitar l'ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de juny.

Des del Servei de Promoció Econòmica (SEMPRE) restem a la vostra disposició per poder-vos assessorar en qualsevol consulta o aclariment.

Persona de contacte: Josep Badia / @ per consultes: badiatj@argentona.catPublicat el 09.04.2020