Ajuntament d'Argentona
El termini per fer la sol·licitud és del 6 d'abril al 5 de maig de 2020

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persones físiques, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del Covid-19.

Així doncs, queda oberta la convocatòria d'aquests ajuts en forma de prestació econòmica única, prevista a l'article 15 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que pot ser de fins a un màxim de 2.000 euros. En cap cas l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros. Cal tenir en compte que el procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible. 

> Requisits per obtenir la condició de beneficiari

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els següents requisits:

a) Ser persona treballadora autònoma persona física. No s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col•laboradors.

b) No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros. (IMPORTANT : es incompatible amb la prestació extraordinària per cessament d'activitat estatal)

c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. 

d) Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.

e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball en un municipi de Catalunya.

f) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma

g) Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta al RETA.

> Quanties dels ajuts

La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros. En cap cas, l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

Determinació de l'import de l'ajut

En aquest cas hem de diferenciar el sistema pel qual tributen:

1.Persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació directa.

Per determinar l'import de l'ajut, prèviament s'ha d'emplenar el document excel

"Estimació directa ingressos i despeses” (G146NTA-107), el qual conté dues taules:

 • La TAULA 1: l'han d'emplenar els treballadors autònoms amb data d'alta al RETA anterior a l'1 de març de 2019. Aquesta taula calcula els imports que posteriorment s'hauran de consignar al formulari de sol•licitud: Resultat del mes de març de 2020 i resultat del mes de març de 2019. IMPORTANT: En cas que el resultat sigui negatiu: recordeu que en la casella del formulari de sol•licitud heu de posar el signe menys abans de la quantia: per exemple -250.
 • La TAULA 2: l'han d'emplenar els treballadors autònoms amb data d'alta al RETA a partir de l'1 de març de 2019. Aquesta taula calcula els imports que posteriorment s'hauran de consignar al formulari de sol•licitud: Resultat del mes de març de 2020 i mitjana dels resultats des de l'alta fins al mes de febrer de 2020. IMPORTANT: En cas que el resultat sigui negatiu: recordeu que en la casella del formulari de sol•licitud heu de posar el signe menys abans de la quantia: per exemple -250.

Un cop emplenada la taula corresponent, els requisits que s'han de complir per poder gaudir de l'ajut són els següents:       

 • El resultat del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros.
 • El resultat de març de 2020 ha d'haver experimentat una reducció igual o superior al 35%  respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.
Càlcul de l'import de l'ajut
 • En cas que el resultat del mes de març 2019 (Taula 1) o mitjana resultats des de l'alta (Taula 2) sigui igual o superior a 950€: En aquests casos, l'import de l'ajut es calcula amb l'objecte de garantir el mes de març de 2020 un salari mínim de 950€.
 • En cas que el resultat del mes de març 2019 (Taula 1) o mitjana resultats des de l'alta (Taula 2) sigui inferior a 950€: En aquests casos l'import de l'ajut es calcularà amb la finalitat de garantir el mes de març de 2020 un salari equivalent al resultat del mes de març de 2019 (o mitjana de resultats des de l'alta).
2.  Persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació objectiva

L'import de l'ajut es calcula en base al rendiment net anual establert pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l'Agència Tributària del primer trimestre de 2020.

L'import de l'ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

> Termini i lloc  de presentació de les sol•licituds
 • El termini per sol•licitar l'ajut és del 6 d'abril al 5 de maig de 2020.
 • Les sol•licituds de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, fent servir la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
 • El formulari de sol•licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del

  web de la Generalitat de Catalunya

  i al portal corporatiu de tramitació 

  Canal Empresa 
 • Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya  o del Canal Empresa 
 • Per poder presentar la sol•licitud electrònicament, cal que es disposi d'un certificat digital qualificat vàlid i vigent. 

>Documentació a presentar

No cal adjuntar cap documentació ja que el compliment dels requisits s'acredita mitjançant les declaracions responsables que ja inclou el formulari de sol•licitud.

La persona sol•licitant, en cas de rebre l'ajut, té l'obligació de conservar i custodiar aquesta documentació i posar-la a disposició de l'Administració per a qualsevol actuació de comprovació i verificació de les dades declarades. 

La documentació a custodiar és:

 • Document excel "Estimació directa ingressos i despeses”  degudament emplenat (G146NTA-107).
 • Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d'ingressos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període justificat (març 2020 i març 2019 o període equivalent). Aquells treballadors que no estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades, hauran d'acreditar-les per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2019.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2020.
 • Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer trimestre 2020.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.
> Preguntes freqüents

La generalitat ha publicat una guia sobre els dubtes de la nova ajuda de la Generalitat, 

preguntes freqüents sobre els ajuts per a autònoms

Si no hi trobeu la resposta, podeu fer les vostres consultes:

Telefònicament a través del 93 622 04 00, de dilluns a divendres de 9h a 15, o del  012, de dilluns a divendres, de 8 a 22h, o enviant un missatge a la Bústia de contacte: Empresa. Autònoms

Guia Convocatòria d'ajuts per a les persones autònomes

Des del Servei de Promoció Econòmica (SEMPRE) restem a la vostra disposició per poder-vos assessorar en qualsevol consulta o aclariment.

Persona de contacte: Josep Badia / @ per consultes: badiatj@argentona.catPublicat el 06.04.2020