Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Josep Arenas Ponsa
Josep Arenas Ponsa
Publicat el 25.02.2020
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement:  ArgentonaJosep Arenas

Data de naixement: 03-11-1950

Càrrec: Regidor a l'oposició

Partit polític: PSC

Portaveu: Suplent de la Junta de portaveus

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: Suplent de la Comissió informativa de serveis generals i personals i titular de la Comissió informativa de serveis econòmics i territorials i de la Comissió especial de comptes.

Correu electrònic: arenaspj@argentona.cat

Xarxes socials:

logotwitter

Perfil:

És llicenciat en Ciències de la Informació (UAB) i diplomat en Treball Social (UB), Màster en Edició (UB), Diploma Superior d'Estudis especialitzats en Ciències de la Comunicació (UAB) i Diploma de Directius de l'Administració Pública (EGAP).

Ha participat en diverses entitats cíviques, culturals i esportives argentonines i és membre de la comissió executiva local del PSC

Trajectòria professional:

Ha realitzat tasques de planificació i de gestió de Serveis Socials en la Generalitat de Catalunya i la Xunta de Galícia; i en l'àmbit de la Comunicació corporativa, a la Generalitat, l'Ajuntament de Mataró,  la Diputació de Barcelona i l'Institut del Teatre.  Després de dirigir diversos serveis a les administracions públiques locals i autonòmiques va assolir el grau personal consolidat de nivell 28. 

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Sense dedicació

Retribució anual bruta: Percepció per assistència a òrgans col·legiats

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns:  Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència346 €173 €173 €346 €144 €144 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800