Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Argentona / TrÓmits i gestions / Subvencions nominatives
Guia per sol.licitar subvenciˇ nominativa mitjanšant conveni amb l'Ajuntament d'Argentona

Per tal de sol•licitar telemàticament una subvenció nominativa, caldrà seguir els següents passos:


1. Accedir a la seu electrònica i seleccionar el mètode d'identificació electrònica, indicant el vostre codi d'accés. Cliqueu a l'enllaç seu electrònicaAccedireu al document de Instància Genèrica i haureu d'omplir les dades sol.licitades

En l'apartat de sol•licito haureu de posar: subvenció nominativa de l'entitat .... (especificar la vostra entitat), per l'any ....

Després haureu de clicar l'opció adjuntar-hi documents, en aquest apartat caldrà anar afegint tots els documents/ models que us demanem (consulteu apartat 2 d'aquesta pàgina ).

Un cop afegits aquests documents, haureu de clicar seleccionar documents a signar. Haureu de clicar TOTS els botons que surten al costat dret dels documents adjuntats i després clicar firmar

Un cop signat, tornareu a la instància genèrica, i podeu acabar d'omplir l'apartat de: Informació de la sol•licitud (sol•licitar la informació posterior, per mitjans electrònics i/o pel vostre compte de correu, i d'altres).

Un cop hagueu omplert tota la sol·licitud, haureu de clicar continuar, i tornareu a la instància genèrica, per fer-ne un últim repàs. Si tota la informació és correcte, d'acord amb el que es sol•licita, haureu de clicar enviar sol•licitud. A continuació se us demanarà la signatura electrònica (el vostre codi), i ja tindreu tramitada la vostra sol•licitud.


2. Adjuntar la següent documentació (s'haurà de signar telemàticament)

a) Sol•licitud de subvenció del beneficiari. MODEL 1
a. Identificació de qui subscriu la sol•licitud i del caràcter amb que ho fa.
b. Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI, NIE o NIF)

b) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana subvenció. MODEL 2

Quan l'objecte de la subvenció sol•licitada sigui el finançament general indiferenciat de les activitats del beneficiari, s'adjuntarà una memòria de les activitats a realitzar al llarg de l'any pel qual es sol•licita la subvenció i es justificarà la necessitat de la subvenció. Caldrà indicar els participants en l'execució de cadascuna de les activitats relacionades. 

c) Pressupost previst pel projecte pel qual es demana subvenció. MODEL 3.1

En el pressupost d'ingressos i despeses, caldrà que les despeses estiguin desglossades per a cadascun dels projectes o activitats per als quals es sol·licita subvenció econòmica. En el cas de la sol•licitud, omplir únicament les columnes d'Import previst. En el moment de justificar la subvenció, caldrà afegir els imports realitzats.

d) Declaració responsable, de no trobar-se incurs en cap de les circumstàncies previstee a la Llei. MODEL 4

La Declaració haurà d'incloure:

  • Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament les que s'obtinguin en el futur.
  • Compromís de complir les condicions de la subvenció (inclòs en la instància MODEL 1)
  • Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.
  • L'autorització a l'Ajuntament d'Argentona perquè accedeixi a les dades i els antecedents que constin en fitxers de la Seguretat Social i de l'Agència Tributària, i als que calguin per a la tramitació i resolució de les subvencions. 
  • Declaració de les obligacions de transparència

e) Imprès de domiciliació bancària, si s'escau, on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció. MODEL 5 

f) Certificat titularitat compte bancari del club o entitat.