Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Comissions Informatives
 

Les Comissions Informatives són òrgans complementaris dels òrgans de govern, creats amb l'objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal. Les seves sessions no seran públiques però hi podran assistir els/les regidors/es que no en formin part, amb veu però sense vot, prèvia comunicació al/a la president/a.

En el si de les Comissions Informatives es dóna compte dels decrets signats per l'alcalde/ssa, delegats/des i presidents/tes de les Comissions informatives i dels acords de la Comissió de Govern, així com de les línies d'actuació dels diferents departaments municipals. La Comissió també informa les propostes que ha d'aprovar el Ple.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I PERSONALS

Components de la Comissió:

President titular:        Joan Martín Garachana

President suplent:     Joaquim Capdevila Colominas

Vocals:                

 • Titular: Isabel Sunyer Marfà / Antoni Segarra Torres
 • Titular: Juan Francisco Fragoso Escribano / Raúl Tornay Quintanilla
 • Titular: Sergi Blanco Mora / Montserrat Cervantes Codina
 • Titular: Mar Rodríguez Mena /Susana López Rico
 • Titular: Bernat Calvo Català
 • Titular: Mariona Pasqual i Villahoz

Secretària: la Secretària de la Corporació

 

Competències:

 • Alcaldia, administració general, mitjans de comunicació, governació, mobilitat, recursos humans, participació i transparència, innovació tecnològica, joventut, festes, esports, cultura i patrimoni, educació, cohesió, benestar social (que inclou gent gran, solidaritat i cooperació), promoció econòmica (que inclou consum, comerç i turisme) i igualtat.

 

Funcions:

 • Donar-se per assabentats dels decrets signats, dels acords de la Junta de Govern Local, de les propostes de donar compte de resolucions i de les línies d'actuació que presentin els ponents.
 • Informar favorablement o desfavorablement les propostes d'acords que hagi d'aprovar el Ple o d'aquelles competències delegades a la Junta de Govern Local en els termes de l'article 60.2 del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya.

Tornar

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS I TERRITORIALS

Components de la Comissió:

President titular:             Maria Mercè Juan Loshuertos

President suplent:          Xavier Collet Diví

Vocals:                

 • Titular: Joan Boba Duran / Antoni Segarra Torres
 • Titular: Juan Francisco Fragoso Escribano / Héctor Carlos Travesa Gómez 
 • Titular: Sergi Blanco Mora / Montserrat Cervantes Codina
 • Titular: Susana López Rico / Mar Rodríguez Mena
 • Titular: Bernat Calvo Català
 • Titular: Mariona Pasqual i Villahoz

Secretària: La Secretària de la Corporació

 

Competències:

 • Urbanisme (que inclou activitats), Medi Ambient i Sanitat, i Habitatge.
 • Espai públic (que inclou manteniment i serveis municipals).
 • Recursos econòmics.

 

Funcions: 

 • Donar-se per assabentats dels decrets signats, dels acords de la Junta de Govern Local, de les propostes de donar compte de resolucions i de les línies d'actuació que presentin els ponents.
 • Informar favorablement o desfavorablement les propostes d'acords que hagi d'aprovar el Ple o d'aquelles competències delegades a la Junta de Govern Local en els termes de l'article 60.2 del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya.

 

Tornar

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Calendari: El/La president/a haurà de convocar la Comissió especial de comptes abans de l'1 de juny de cada any. Es convocaran les sessions que es creguin convenients per proporcionar la informació necessària als seus i les seves membres. Els comptes hauran de ser aprovats abans de l'1 de setembre.

Components de la Comissió:

President titular:             Maria Mercè Juan Loshuertos

President suplent:          Xavier Collet Diví

Vocals:                

 • Titular:  Antoni Segarra Torres / Joan Boba Duran
 • Titular: Juan Francisco Fragoso Escribano / Héctor Carlos Travesa Gómez
 • Titular: Sergi Blanco Mora / Montserrat Cervantes Codina
 • Titular: Susana López Rico / Mar Rodríguez Mena
 • Titular: Bernat Calvo Català
 • Titular: Mariona Pasqual i Villahoz

Secretària: La Secretària de la Corporació

 

Funcions:   Supervisió dels comptes municipals i emetre'n l'informe preceptiu.

Tornar

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi susceptible de ser publicat.

Publicat el 20.12.2017