Ajuntament d'Argentona
  • L'escola continua sent un espai privilegiat. Un espai per igualar les oportunitats i compensar les desigualtats. Però una educació de qualitat requereix del compromís i la participació de tothom més enllà de l'estricte marc escolar. Així, la responsabilitat de l’èxit educatiu dels alumnes no recau només en l'esforç i l'actitud que aquests hi posin individualment, sinó que també recau sobre les famílies, el professorat, els centres educatius, les administracions educatives i, en darrer terme, sobre el conjunt de la societat en la que aquells conviuen.
    Les famílies són la primera instància socialitzadora de la infància. Amb la finalitat que l'acció educativa de les famílies i els centres es complementin i reforcin mútuament, el sistema educatiu ha de donar la major importància a aquelles actuacions que enforteixen la seva relació, tot i afavorint uns centres més acollidors i amb un bon clima de convivència que permeti a la comunitat escolar assumir millor les seves responsabilitats, augmentar el seu compromís, confiança i exigència tant individual com col·lectiva.

    Ara bé, la complementarietat de l'acció educativa no pot ser imposada, sinó que ha de néixer d'un projecte educatiu compartit i del compromís de tota la comunitat escolar amb els seus objectius. Cal, doncs, posar en valor la participació de les famílies, tant en el seu vessant individual com col·lectiu. Ara bé, el paper actual de les AMPA ha d'anar més enllà del rol de gestors de serveis (acollida, menjador, activitats extraescolars...), amb un major protagonisme en la definició i elaboració dels projectes educatius i en la gestió dels seus objectius mitjançant la seva participació en el consells escolars. És per això, que l'acompanyament de les famílies ha de ser considerat essencial per als poders públics, atesa la importància educativa de fomentar la cooperació entre les famílies, els centres educatius i l'entorn.

    La República catalana haurà de considerar els ajuntaments com una autèntica administració educativa, definint llurs competències en matèria educativa i aportant els fons econòmics que els permetin exercir plenament les seves competències en aquest àmbit. Els municipis hauran de liderar l'entorn educatiu, detectar necessitats, procurar una oferta de places estable i projectes educatius sòlids, obrir espais de participació a la comunitat i a les famílies..., contribuint així a oferir noves i millors oportunitats i a incrementar la inclusió i l'equitat. L'Administració local haurà de ser la balma necessària en la imprescindible interacció entre escola i comunitat.

    Publicat al Cap de Creus

Publicat el 03.07.2017