Ajuntament d'Argentona / Serveis / Arxiu / Normativa aplicable
Normativa aplicable
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Reglamentació sobre patrimoni documental i arxius

Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxiu i gestió de documents (DOGC núm. 3437, de 24 de juliol de 2001, modificada DOGC núm. 6927, de 4 d'agost de 2015).

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11 d'octubre de 1993).

Reglamentació estatal

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31 de desembre de 2014).

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013).

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (BOE núm. 160, de 23 de juny de 2007).

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, de 19 de gener de 2008).

Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE de 29 de juny de 1985).

Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE núm. 24, de 28 de gener de 1986).

Reial Decret 64/1994, de 21 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE núm. 52, de 2 de març de 1994).

Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual, regularitzant, clarificant i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria (BOE núm. 97, de 22 d'abril de 1996).

Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge (BOE núm. 115, de 14 de maig, i suplement retrospectiu en català núm. 4, relatiu a l'any 1982).

Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992. Correccions d'errades: BOE núm. 311, de 28 de desembre de 1992; BOE núm. 23, de 27 de gener de 1993).

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800