Tauler d'anuncis
Publicat el 02.06.2020
Oferta pública: Places Intervenció-tresoreria
També hi haurà constitució d'una borsa per a possibles necessitats
 • L'Ajuntament d'Argentona té la necessitat de proveir, amb caràcter interí, places de l'escala d'habilitat nacional, subescala Intervenció-Tresoreria, Grup A1, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament, i constitució d'una borsa per a possibles necessitats:

  Retribucions interventor/a:

  • Complement de destí: nivell 28
  • Complement específic: 2.111'33 euros/mes
  • Sou base: A1 Retribucions

  Tresorer/a:

  • Complement de destí: nivell 26
  • Complement específic: 1.311,20 euros/mes
  • Sou base: A1

  Bases reguladores

  Instància de sol·licitud

  > Presentació de candidatures


  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria al BOP.

  Si l'últim dia per a la presentació resultés inhàbil, s'allargarà fins al següent dia hàbil. La persona aspirant ha de fer constar a la sol·licitud que reuneix tots i cadascun dels requisits que s'exigeixen per prendre part a la convocatòria i haurà de facilitar en la sol·licitud un telèfon mòbil i una adreça electrònica per tal que l'Ajuntament s'hi pugui posar en contacte, si escau.

  Quan les instàncies no siguin presentades en el Registre General d'aquest Ajuntament sinó per alguna altra de les fórmules admeses per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'aspirant haurà d'anunciar l'enviament al departament de Recursos Humans (RRHH@argentona.cat) dins del període de presentació d'instàncies. En cas de no trametre aquest avís en termini, la instància no serà admesa en cap cas.

   

  Més informació al correu electrònic rrrhh@argentona.cat o trucant al 93 797 49 00 

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800