Notícies
Publicat el 17.05.2019
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Ajuts de menjador per al curs 2019/20
Beques menjador
El termini per presentar sol·licitud serà del 3 al 14 de juny

El Consell Comarcal obre el termini de presentació per sol·licitar ajuts de menjador per al proper curs 2019/20. La sol·licitud (que trobareu al final de la informació) i documentació necessària s'haurà de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament d'Argentona, en horari d'atenció de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores.

Poden beneficiar-se de l’ajut individual de menjador les famílies amb  nens i nenes empadronats/des a Argentona que estiguin escolaritzats en centres d’educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària. 

 • És condició indispensable que el centre disposi de servei de menjador escolar.
 • Indispensable presentar codi IDALU: codi identificador de l’alumne que s’ha de sol·licitar a l’escola
 • Seran denegats els ajuts a aquells sol·licitants que superin els següents ingressos, d’acord amb la situació familiar:

1 menor2 menors3 menors4 menors5 menors
1 adult13.125,45 €

16.154,40 €

19.183,35 €22.212,30 €25.241,25 €
2 adults18.173,75 €

21.202,70 €

24.231,65 €27.260,60 €30.289,55 €

Segons l’estructura familiar pot variar els imports d’ ingressos (avis/es...)

Cal presentar una sol·licitud per família.Quan es tracti de germans hi haurà una sol·licitud única per a tots els germans

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
  • Termini: Del 3 al 14 de juny de 2019.
  • Lloc: OAC Ajuntament d’Argentona, C/ Gran, 59 (08310 Argentona). De dilluns a divendres, de 8:30 a 14h.

documentació que cal aportar
 • 1. Imprès de sol•licitud (model CCM1 que trobareu al següent enllaç. Clica aquí

  2. Volant/certificat de convivència actual.

  3. DNI/NIE  dels pares i/o tutors legals i de tots els membres de la unitat familiar que figurin en el volant de convivència.

  4. Documentació complementària de la situació econòmica de l’any 2018:

  En cas que algun membre de la unitat familiar rebi:

  • No contributives (exempts de tributació): PIRMI, jubilació, pensió invalidesa SOVI, RAI (Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial.

  • Contributives:   De prestacions econòmiques d’urgència social, declarades per administracions públiques. Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials, o extracte bancari que justifiqui l’ingrés de l’ajut.

  5. Documentació complementària de la situació familiar:

  • Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.

  • Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.

  • Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de (DGAIA)

  • Discapacitat de l’alumne o germans: s’acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD).

  • Distància/desplaçament: quan el Departament d’Ensenyament determini obligatòriament el centre d’escolarització del menor, i la distància en vehicle del domicili al centre escolar sigui de més de 3 km o que el desplaçament tingui una durada superior a 25 min., i no disposi de transport gratuït.

  • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament.

  • Conveni o sentència de divorci: en el cas que un dels membres ja no visqui al domicili, però estigui en el document d’empadronament, o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.

  6. Es consideraran membres computables de la unitat familiar:

  - Pare/mare o tutors legals

  - Avi/a

  - Parella actual: En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol•licitant de la beca. No obstant, això, tindrà la consideració de membre computable, si s’escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar

  - Germans solters menors de 25 anys i que convisquin al domicili familiar o de més edat quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que estiguin al domicili.

  Us recomanem que realitzeu la declaració de la renda atès que les dades  de la renda familiar  s’obtindran de l’ Agència Tributària

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800