Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Ajuntament d'Argentona / Serveis / Cultura i Festes / Bases Mostra Literària d'Argentona 2017
Bases Mostra Literària d'Argentona 2017

cartell mostra literaria 2107

1. Criteris Generals

1.1. S´hi poden presentar persones amb residència a Argentona o alumnes de les escoles i centres d’ensenyament  del municipi d’Argentona.

1.2. Els treballs hauran de ser en català, individuals i totalment inèdits. Es dividiran en les modalitats de prosa o poesia i en les següents  categories segons l’edat dels concursants:
Grup A: de 6 a 8 anys.
Grup B: de 9 a 11 anys.
Grup C: de 12 a 14 anys.
Grup D: de 15 a 18 anys.
Grup E: de 19 a 25 anys.
Grup F: de 26 en endavant.

Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real de l’autor de les obres el dia 30 d’abril de 2017.

En prosa l’extensió ha de ser com a màxim 5 DIN-A-4 per als grups A, B i C. Pel que fa als grups D, E i  F, l'extensió màxima serà de 15 DIN-A-4, a una sola cara. En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és a títol orientatiu.

1.3 La temàtica és lliure però queden exclosos els textos tècnics i científics.

1.4 Només s’acceptarà una obra per categoria, modalitat i participant.

1.5 També es poden presentar:

Microrelats (sense límit d’edat) :
- El tema es lliure i només s’acceptaran relats de fins a 140 caràcters amb espais inclosos, redactats en català tant en poesia com en prosa i que no hagin estat premiats amb anterioritat. No estan permesos els truncaments de paraules ni  les abreviacions.

Relats breus per a discapacitats intel·lectuals (sense límit d’edat)  :
- El tema es lliure i les obres han de ser originals, escrites en català i que no hagin  estat premiades amb anterioritat. S’acceptaran obres tant de prosa com de poesia i il·lustrades amb qualsevol tècnica. Les obres poden ser individuals o en grup sempre que s’acrediti la discapacitat de l’autor/a o autors/es. L’extensió màxima per les obres és de 4 DIN A-4 a una sola cara.

2. Presentació dels treballs

Tots els treballs han de ser escrits a una sola cara, amb un espai entre línies 1,5 punts i un cos de lletra Times New Roman 12. En el treball s’ha de fer constar el pseudònim o lema, el grup i la modalitat. Cal 4 còpies de cada treball presentat a concurs. Els textos guanyadors es demanaran també en format digital

2.1 Les obres s’hauran de presentar dins d’un sobre tancat. A l’exterior del sobre s’ha de fer constar:

 • el pseudònim o lema
 • l’edat
 • el grup
 • la modalitat al qual pertany i segons el tipus d’escrit:

 ”XXXIV Mostra Literària d’Argentona”
 ”XXXIV Mostra Literària d’Argentona, Premi Extraordinari Microrelats”
 “XXXIV Mostra Literària d’Argentona, Premi Extraordinari de relats breus per a discapacitats intel·lectuals”

El sobre contindrà els treballs presentats, i un sobre petit tancat a l’interior  on s'indiqui

a l'exterior del sobre petit tancat:

 • el pseudònim o lema
 • l’edat
 • el grup
 • Grup i categòria si escau (prosa o poesia)

I a l'interior del sobre petit tancat:

 • Nom i cognoms de l'autor
 • Adreça, telèfon i adreça electrònica
 • Fotocòpia del DNI o NIE. En el cas dels grups A,B,C i D data de naixement, i en el cas que guanyin DNI o NIE del pare / mare / tutor
 • En el cas de discapacitats intel·lectuals també adjuntaran certificat oficial del grau de discapacitat).

2.2. Els treballs es presentaran a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Argentona de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 i el dijous de 16.00 a 19.00.

2.3. La data límit per a la presentació d’originals és el dijous dia 13 d’abril de 2017.

3. Jurat

3.1. El jurat estarà format per tres persones ben qualificades en el camp de la literatura designades per l’alcalde. La seva composició romandrà en secret fins que es faci públic el seu veredicte.

3.2. El jurat es reunirà en les sessions que estimi oportunes per escollir les obres premiades. El sobre amb la identitat de l'autor s'obrirà sempre amb posterioritat a que el jurat hagi triat les obres guanyadores

4. Veredicte i Repartiment de Premis

4.1. El veredicte es farà públic el dijous 27 d’abril a les 19 hores al Saló de Pedra de l’Ajuntament vell.

5. Aclariments

5.1. L’Ajuntament es reserva el dret d’explotació de les obres premiades.

5.2. Les obres premiades seran trameses per l’Ajuntament d’Argentona a l’ajuntament organitzador de la fase comarcal per participar a la fase final de la XXXIV Mostra Literària del Maresme. Els treballs no premiats podran ser recollits a l’Ajuntament d’Argentona tots els dies feiners de 9.30 a 14.00 fins el dia 20 de maig de 2017. Si no han estat recollits en el termini assenyalat, s’entendrà que els autors renuncien als seus treballs.

6. Premis

6.1. Els premis que es concediran a la fase local d’Argentona, tant per a la modalitat de prosa com per a la de poesia, seran els següents:

Grup A: Premis: Diploma i  40 €  per comprar llibres.*
Accèssits: Diploma i  20 €  per comprar llibres.*

Grup B: Premis: Diploma i  60 €  per comprar llibres.*
Accèssits: Diploma i  30 €  per comprar llibres.*

Grup C: Premis: Diploma i  75 €  per comprar llibres.*
Accèssits: Diploma i  40 €  per comprar llibres.*

Grup D:   Premis: Diploma i  90 €  per comprar llibres.*
Accèssits: Diploma i  45 €  per comprar llibres.*

Grup E: Premis: Diploma i 125 €  per comprar llibres.*
Accèssits: Diploma i   65 €  per comprar llibres.*

Grup F: Premis: Diploma i 150 €  per comprar llibres.*
Accèssits: Diploma i   80 €  per comprar llibres.*


En el cas dels Premis extraordinaris de microrelats, els premis seran els següents:

Premi: Diploma i  60 €  per comprar llibres.*
Accèssit: Diploma i  30 €  per comprar llibres.*


En el cas dels Premis extraordinaris de relats breus per a discapacitats intel·lectuals,  els premis seran els següents:

  Premi: Diploma i  60 €  per comprar llibres.*
Accèssit: Diploma i  30 €  per comprar llibres.*


* (excepte llibres de text).

6.2. El jurat podrà declarar deserts aquells premis i accèssits previstos que, a criteri seu, no assoleixin la qualitat necessària per ser-ne mereixedors.

6.3. En cas de qualsevol incidència o en allò no previst en aquestes bases, serà resolt de manera inapel·lable pel jurat o l’Ajuntament d’Argentona.

6.4. El fet de participar implica la total acceptació de les presents bases.